Besluit bedrijfsopvolgingsregelingen: nieuwe goedkeuringen

Op 14 juni 2024 is het vernieuwde besluit omtrent de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) gepubliceerd. In dit besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen voor de BOR die zien op cumulatief preferente aandelen, de bezitseis en de voortzettingseis.

Preferente aandelen bij geruisloze omzetting en inbreng

Indien een onderneming voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof) geruisloos wordt ingebracht in een B.V. of N.V., is het mogelijk om naast gewone aandelen ook cumulatief preferente aandelen uit te geven. Als men de aandelen vervolgens wil overdragen en daarop de BOR wil toepassen, voldoen deze preferente aandelen niet aan de vereisten van de BOR in de Successiewet. In het geval van de inbreng van een samenwerkingsverband acht de staatssecretaris dit onredelijk. Onder voorwaarden worden daarom ook de cumulatief preferente aandelen geacht te voldoen aan de eisen van de BOR. Deze voorwaarden houden in dat de cumulatief preferente aandelen en de gewone aandelen aan elkaar gekoppeld blijven en de verkrijger tegelijk en naar evenredigheid zowel gewone als cumulatief preferente aandelen verkrijgt. Daarnaast geldt deze goedkeuring enkel indien de preferente aandelen zijn uitgegeven in het kader van een geruisloze omzetting.

Bezitseis

Om de toepassing van de BOR te beperken tot reële bedrijfsopvolgingen moet rekening gehouden worden met de bezitseis. De schenker of erflater moet – kortgezegd – respectievelijk 5 jaar of 1 jaar ondernemer zijn. Uitbreiding of verandering van de gerechtigdheid kan een nieuwe bezitsperiode betekenen. Dit kan in sommige situaties onredelijk hard uitpakken volgens de Staatssecretaris.

Certificering en decertificering

Het certificeren en decertificeren van direct gehouden aandelen heeft geen gevolgen voor het voldoen aan de bezitseis, als de certificaten met de aandelen te vereenzelvigen zijn.

Verlettering

Het is mogelijk om de aandelen te verletteren, zodat er een eigen dividendpolitiek gevoerd kan worden. Als de overige rechten van aandelen niet wijzigen, vindt de staatssecretaris het onredelijk als door de verlettering er een nieuwe bezitsperiode gaat lopen. De goedkeuring houdt dan ook in dat verlettering geen gevolgen heeft voor de bezitseis. Dit geldt alleen als de oorspronkelijke aandelen en de letteraandelen te vereenzelvigen zijn en de verlettering enkel ziet op het voeren van een eigen dividendpolitiek.

Wijzigen aantal aandelen

Als het aantal aandelen in een vennootschap wijzigt, zonder dat de gerechtigdheid tot die vennootschap wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de bezitseis. De staatssecretaris keurt goed dat het wijzigen van het aantal direct gehouden aandelen geen gevolgen heeft voor de bezitseis als het belang niet wijzigt, de totale nominale waarde gelijk blijft en de aandelen dezelfde soort zijn en dezelfde rechten hebben.

Verkrijging aandelen die behoorden tot een huwelijksgoederengemeenschap

In het geval van schenken is de bezitseis 5 jaar. Als in die tijd de aandelen die tot een huwelijksgoederengemeenschap horen worden verkregen door het overlijden van de echtgenoot, is het niet duidelijk welke vermogensbestanddelen geschonken kunnen worden met toepassing van de BOR. Daarom keurt de staatssecretaris goed dat de schenker geacht wordt aanmerkelijkbelanghouder te zijn voor hetzelfde deel als het deel dat hij of zij had tijdens het huwelijk (bijvoorbeeld 50/50). Hierbij geldt uiteraard wel de voorwaarde dat er niet meer geschonken kan worden dan dat schenker voor het overlijden van de echtgenoot fiscaalrechtelijk bezat. Hierbij maakt het niet uit of exact dezelfde aandelen worden geschonken als die de schenker zelf al had voor het overlijden van de echtgenoot.

Voortzettingseis

De BOR is een voorwaardelijke vrijstelling. De onderneming moet 5 jaar worden voorgezet om te voorkomen dat de toepassing van de BOR vervalt, de zogeheten voortzettingseis. Voor de voortzettingseis zijn dezelfde goedkeuringen opgenomen als voor de bezitseis. Daarnaast zijn er aanvullende goedkeuringen opgenomen voor het herstructureren in de voorzettingsperiode. Hiervoor moet wel een verzoek ingediend worden.

Meerdere aandeelhouders

Ook als de verkrijger niet enig aandeelhouder wordt in het kader van een fusie of splitsing, maar er meerdere aandeelhouders zijn, wordt op verzoek de voortzettingseis geacht niet te zijn geschonden. Dit onder de voorwaarde dat het belang van de verkrijgers niet wijzigt door de fusie of splitsing.

Herstructurering indirect niveau

Ook bij herstructurering op indirect niveau (deelnemingen) wordt goedgekeurd dat op verzoek de voortzettingseis niet wordt geschonden in het geval er meerdere indirecte aandeelhouders zijn. Ook hiervoor geldt de voorwaarde dat het belang niet mag zijn gewijzigd.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog verdere vragen over bedrijfsopvolging? Of wilt u graag uw bedrijf overdragen en bent u benieuwd naar de fiscale mogelijkheden? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren