Eindejaarstips

Het einde van 2017 is in zicht, dat betekent dat wij u graag nog een aantal fiscale eindejaarstips geven. Deze treft u hieronder aan.

Vrije ruimte Werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van (maximaal) 1,2% van het totale fiscale loon. Een werkgever mag aan zijn personeel in totaal 1,2% van het totale fiscale loon belastingvrij aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen besteden. Naast de vrije ruimte kent de werkkostenregeling ook vrijstellingen en nihilwaarderingen. Hierover is tevens geen loonbelasting verschuldigd en dit gaat niet ten koste van de vrije ruimte.

Indien de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte vallen (van 1,2%) hoeft u geen loonbelasting te betalen. Over het bedrag boven de 1,2% is een eindheffing verschuldigd van 80%. U dient deze zaken aan te geven als eindheffingsbestanddeel.

Een belangrijk element waarmee u rekening dient te houden is het gebruikelijkheidscriterium. Het criterium bepaalt dat vergoedingen en verstrekkingen maximaal 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Kortom de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan de werknemer dienen gebruikelijk te zijn zodat de werknemer deze belastingvrij kan ontvangen en dat u als werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor uw rekening neemt.

De Belastingdienst hanteert een doelmatigheidsmarge op vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen tot € 2.400 per persoon per jaar. Indien de kosten hier beneden blijven dan wordt het automatisch als gebruikelijk gezien. Als de vrije ruimte dit toelaat, kunt u hier dus zonder meer vanuit gaan.

 

Afschaffing pensioen in eigen beheer, maak een keus!

Per 1 april 2017 is het pensioen in eigen beheer afgeschaft. Op basis van deze afschaffing is er een overgangsregeling waarbij u tot en met 2019 drie opties heeft om iets te doen met uw pensioen in eigen beheer (PEB), te weten; uw pensioen in eigen beheer houden, kiezen voor een omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) of afkoop van het pensioen in eigen beheer. Welke keuze voor u fiscaal het voordeligst is, hangt van verschillende feiten en omstandigheden af. Ook niet-fiscale redenen kunnen overigens een rol spelen voor de keuze.

Afkoop PEB-aanspraken
Tot en met 2019 kunt u uw PEB afkopen met een fiscale afkoopkorting. De afkoop dient in zijn geheel plaats te vinden, gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. De korting zal jaarlijks afnemen. Indien u in 2017 kiest voor uw afkoop, dan is uw afkoopkorting 34,5%. Deze korting loopt in 2018 en 2019 respectievelijk af naar 25% en 19,5%. Kortom afkopen in 2017 loont indien u van plan bent om af te kopen.

Stel omzetting van PEB in een ODV uit
Tot en met 2019 kunt u uw PEB zonder fiscaal af te rekenen omzetten in een ODV. Het uitstel kan aantrekkelijker zijn omdat de PEB-aanspraken waarschijnlijk oprenten tegen vier procent en dit percentage hoger ligt dan de huidige marktrente voor een ODV. De uiterlijke keuze dient u in 2019 te maken.

 

Spoedreparatie fiscale eenheid

De staatssecretaris heeft een spoedreparatie van de fiscale eenheid aangekondigd, indien het Hof van Justitie een voor de overheid nadelige uitspraak doet (zie dit nieuwsbericht). Als dat zo is, zal een wetsvoorstel worden ingediend met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 (11:00 uur). Dit voorstel treft potentieel elke fiscale eenheid. Specifieke anti-misbruikmaatregelen inzake de renteaftrek, de deelnemingsvrijstelling en de verliesverrekening moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid bestaat. Verschillende ‘normale’ binnenlandse situaties, ook als die al jaren bestaan, kunnen hierdoor getroffen worden. Laat voor uw fiscale eenheid beoordelen of de spoedreparatie negatieve gevolgen zou hebben.

 

Aanpassing inkeerregeling

De inkeerregeling is bedoeld om verzwegen inkomsten en/of vermogen alsnog op te geven aan de Belastingdienst onder verzachtende omstandigheden. De inkeerregeling komt te vervallen voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland. Het voordeel van de inkeerregeling is dat de verschuldigde boete wordt gematigd. U bent geen boete verschuldigd over de laatste twee jaar en een gematigde over de periode daarvoor. Mocht u met buitenlands vermogen wensen in te keren, dan is het gunstiger om dit vóór 1 januari 2018 te doen.

 

UBO-register: Bereid u voor op het UBO-register

Privépersonen die een belang van 25% of meer in een entiteit (bijvoorbeeld een BV) hebbenzullen worden opgenomen in het zogenaamde ultimate beneficial owner-register (UBO-register). Volgens de Europese regelgeving hadden lidstaten al per 26 juni 2017 een dergelijk register moeten instellen, maar deze deadline is niet gehaald. In Nederland is het voornemen om begin 2018 met wetgeving te komen voor het UBO-register. De verwachting is dat medio 2018 het  UBO-register operationeel is. Het UBO-register zal deel uit gaan maken van het Handelsregister bij de KvK, een deel van deze UBO-gegevens zullen openbaar beschikbaar worden gesteld. Bent u benieuwd welke gegevens in uw geval openbaar worden en wat hier tegen is te doen? Neem vooral contact met ons op.

 

Voorkom verliesverdamping

De hoofdregel met betrekking tot verrekening van verliezen is dat deze negen jaren voorwaarts verrekenbaar zijn. Mochten de verliezen na negen jaar niet volledige verrekend zijn dan verdampen de niet verrekende verliezen.

Na 2017 zullen verliezen uit het belastingjaar 2008 dus niet meer verrekend kunnen worden. Het nieuwe kabinet Rutte III is voornemens de verliesverrekening te beperken. Het kabinet stelt voor om per 2019 de verliesverrekening terug te brengen van negen jaren naar zes jaren. Dit betekent een inperking van de verliesverrekening. Mocht u veel verliezen hebben openstaan uit oude jaren, dan raden wij u aan hier nu al op te anticiperen. Uiteraard bespreken wij graag met u welke mogelijkheden er zijn.

 

Innovatiebox van 5% naar 7%

Bent u innovatief bezig en valt u onder de vennootschapsbelasting? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de innovatiebox. Uw ‘innovatieve’ winsten vallen in dat geval onder de toepassing van de innovatiebox en worden een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 5% belast. Per 1 januari 2018 wordt het tarief voor de innovatiebox verhoogd van 5% naar 7%. Mocht u verwachte inkomsten in 2018 nog naar 2017 kunnen halen, dan vallen deze inkomsten nog onder het verlaagde tarief van 2017. Op die manier bespaart u gemakkelijk 2% belasting.

 

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt voor personen die in het huwelijk treden standaard een beperkte gemeenschap van goederen in plaats van de algehele gemeenschap van goederen. Afwijking blijft uiteraard mogelijk door huwelijkse voorwaarden aan te gaan.

De beperkte gemeenschap van goederen betekent dat voorhuwelijks privévermogen, maar ook eventuele erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen, tot het privé-vermogen van de echtgenoten blijft behoren. Al het overige vermogen en inkomen dat tijdens het huwelijk wordt verworven, valt in de beperkte gemeenschap. Indien goederen voor het huwelijk gezamenlijk eigendom waren vallen deze ook in de beperkte gemeenschap. Hetzelfde geldt voor schulden, zowel voor het huwelijk als tijdens het huwelijk. Gaat u binnenkort in huwelijk treden, bedenk dan goed of u in plaats van het wettelijk systeem wellicht huwelijkse voorwaarden wilt opmaken. Zowel het aangaan als wijzigen van huwelijkse voorwaarden, kan de nodige fiscale gevolgen hebben. Wij raden aan altijd een fiscalist te raadplegen.

 

Benut jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Er zijn diverse mogelijkheden om geld belastingvrij te schenken. Het kan daarom gunstig zijn om te kijken of u gebruik kunt maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. Voor het jaar 2017 gelden de volgende vrijgestelde bedragen

  • Kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen, of de weduwe/weduwnaar van uw overleden kind): € 5.320
  • Kleinkinderen en derden: € 2.129.

Tevens kunt u fiscaal voordelig schenken aan uw kinderen tussen de achttien en veertig jaar en hierbij belastingvrij kiezen uit de navolgende schenkingen:

  • Indien uw kind een eigen bestemming heeft voor de schenking; € 25.526.
  • Uw kind wil het geld gebruiken voor zijn of haar studie; € 53.176.
  • Uw kind wil de schenking gebruiken voor de eigen woning; € 100.000.

Voor deze verhoogde vrijstellingen gelden specifieke voorwaarden. Ga altijd goed na of aan de voorwaarden is voldaan!

Bovenstaande schenkingen zijn eenmalig te gebruiken per kind.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren