EU verplicht informatie-uitwisseling over fiscale planning

Door de komst van de Mandatory Disclosure-richtlijn (hierna: DAC6) zijn intermediairs verplicht vanaf 1 juli 2020 internationale fiscale constructies in de sfeer van de directe belastingen te melden bij de Belastingdienst. De aan te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018. Als belastingadviseurs zijn wij verplicht om adviezen bij de Belastingdienst te melden die als ‘mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies’ kwalificeren.

Main benefit

In veel gevallen kan men spreken van een agressief advies wanneer een advies voldoet aan de “Main benefit test”. Deze test houdt kort gezegd in dat het behalen van een belastingvoordeel het belangrijkste of één van de belangrijkste voordelen vormt van het opzetten van een bepaalde grensoverschrijdende constructie. De staatsecretaris geeft in ieder geval aan dat aan de test voldaan is als sprake is van “het bestaan van een (reeks) constructie(s) met een – in elk geval deels – kunstmatig karakter die – in elk geval deels – is gericht op het verkrijgen van een belastingvoordeel”.

De verplichte uitwisseling van informatie geldt voor grensoverschrijdende transacties die voldoen aan bepaalde kenmerken. Deze kenmerken worden Hallmarks of wezenskenmerken genoemd. Deze kenmerken zijn nauwkeurig beschreven in de EU-Richtlijn en Nederland heeft deze kenmerken dan ook in exact dezelfde bewoordingen overgenomen in het wetsvoorstel. Een Hallmark is bijvoorbeeld aftrek van betalingen in meer dan één land.

De staatssecretaris van Financiën heeft tevens aangegeven dat voordelen die puur het gevolg zijn van een (als gebruikelijk beschouwde) constructie niet onder de main benefit test vallen. Zo levert het aangaan van een hypotheek om uw (primaire) woning te bekostigen nu eenmaal de situatie op dat u hypotheekrente kunt aftrekken. De staatssecretaris heeft aangekondigd in het eerste kwartaal 2020 een leidraad te zullen publiceren die duidelijk zal maken welke constructies een adviseur wel en niet zal moeten melden.

Tijdstip meldplicht

DAC6 treedt op 1 juli 2020 in werking. Echter ook alle meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies/adviezen waarvan de eerste stap van implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 moeten vóór 31 augustus 2020 zijn gemeld. Elke adviseur moet dus nu al bijhouden wat gemeld moet gaan worden.

De meldingsperiode is binnen 30 dagen te rekenen vanaf (afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt):

  1. de dag na de dag waarop de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie beschikbaar is gesteld;
  2. de dag na de dag waarop de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie gereed is voor implementatie; of
  3. het moment waarop de eerste stap van de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is gezet.

Wat betekent dit voor u?

Indien u wordt geadviseerd over grensoverschrijdende transacties dan is het mogelijk dat uw belastingadviseur (of een andere financieel adviseur) informatie over deze transactie moet uitwisselen met de Belastingdienst. Het kan ook zijn dat u zelf informatie dient te verstrekken aan de Belastingdienst.

Wanneer u bijvoorbeeld geen gebruik maakt van een adviseur maar wel grensoverschrijdende transacties doet die voldoen aan de Hallmarks dient u zelf de constructie te melden bij de Belastingdienst. Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt aan de Belastingdienst loopt u zelf het risico geconfronteerd te worden met een boete.

Gezien de krappe meldingstermijn van 30 dagen is het van belang dat er een goede afstemming plaatsvind tussen de adviseur en de client. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin in meerdere landen intermediairs betrokken zijn bij de advisering, ook dit vergt een goede afstemming om aan alle verplichtingen te voldoen.

De verwachting is dat dat de meldingsplicht een integraal onderdeel gaat uitmaken van het adviestraject tussen belastingplichtigen en de Belastingadviseur. Ook wij zullen onze cliënten daar in voorkomende gevallen op attent maken.

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren