Exitheffing voor high-net-worth individuals

Op 4 april 2024 hebben Tweede Kamerleden Dijk (SP) en Maatoug (GroenLinks-PvdA) een motie ingediend waarmee zij de regering verzoeken om zowel een EU- als een nationale exitbelastingheffing voor high-net-worth individuals uit te werken. Deze motie is met een nipte meerderheid aangenomen.

Exitheffing

Nederland kent op dit moment overigens reeds een vorm van ‘exitheffing’. Deze exitheffing vindt plaats wanneer een natuurlijk persoon, of een (juridisch) lichaam zich verplaatst vanuit Nederland naar het buitenland. De exitheffing is in het leven geroepen om te bewerkstelligen dat in Nederland horende belastingclaims, niet verloren gaan. De waarde/voordelen waarover de Nederlandse belastingclaim ontstaat, behoort immers tot de Nederlandse grondslag. De huidige exitheffing heeft betrekking op ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders die emigreren, is voorts van toepassing indien degene die emigreert in Nederland pensioenrechten of een lijfrente heeft opgebouwd en heeft betrekking op in een in Nederland opgebouwde kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht inzake de eigen woning. Wij behandelen hieronder twee vormen van de huidige exitheffing.

Emigratie aanmerkelijkbelanghouder

Ingeval van emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder, wil Nederland heffen over de waardestijging van diens aandelen voor de periode dat de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland woonde. Over deze waardestijging wordt een conserverende aanslag in box 2 van de inkomstenbelasting opgelegd. De conserverende aanslag wordt onder meer geïnd indien dividend wordt uitgekeerd uit de desbetreffende vennootschap, of wanneer de aandelen worden vervreemd. Ook bij overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder vindt in beginsel inning van de conserverende aanslag plaats.

Sinds 15 september 2015 (15:15 uur) wordt de conserverende aanslag niet meer na 10 jaar kwijtgescholden. De conserverende aanslag blijft de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder dus levenslang volgen.

Emigratie IB-ondernemer

Wanneer een IB-ondernemer samen met zijn onderneming ‘verhuist’, vindt er eveneens een exitheffing plaats. Er wordt dan een conserverende aanslag opgelegd over de goodwill, de stille reserves en de fiscale reserves van de onderneming. Wanneer de ondernemer verhuist naar een niet-EU land, dan dient de opgekomen exitheffing direct te worden voldaan. Wanneer de ondernemer/onderneming zijn nieuwe onderkomen vindt in een andere EU-Lidstaat, dan kan aan de ondernemer uitstel worden verleend voor deze belastingclaim.

High net worth individuals

Volgens de motie wordt in debatten vaak aangehaald dat de (top)tarieven niet kunnen worden verhoogd in Nederland, omdat high-net-worth-individuals dan zullen emigreren naar landen met lagere tarieven. Met de motie van Dijk en Maatoug wordt gepleit voor een oplossing waarbij geëmigreerde vermogende individuen toch in de Nederlandse heffing kunnen worden betrokken. Het is (nog) niet duidelijk wanneer iemand naar de mening van Dijk en Maatoug kwalificeert als een ‘high-net-worth individual’ en evenmin is duidelijk hoe de regeling er uit zal zien. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet.

Tot slot

Bent u voornemens te emigreren? Wilt u de opties omtrent emigratie verkennen? Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren