Het UBO-register: blijft uw privacy gewaarborgd?!

Het wetsvoorstel voor het UBO-register is gepubliceerd en treedt per 2020 in werking. In het UBO-register worden de uiteindelijke aandeelhouders van vennootschappen en participanten van andere entiteiten gepubliceerd. Dit UBO-register wordt openbaar toegankelijk, waardoor iedereen kan zien van welke entiteiten u aandeelhouder/participant bent. Wij zetten uiteen hoe het precies zit.

 

Het UBO-register

Op basis van een Europese richtlijn dient Nederland het zogenoemde UBO-register in te voeren. UBO staat voor ultimate beneficial owner oftewel de uiteindelijk gerechtigde. In het register dienen van alle in het betreffende land opgerichte entiteiten de uiteindelijk gerechtigden opgenomen te worden. Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude.

Het huidige wetsvoorstel regelt invoering van het UBO-register in Nederland. De invoering staat gepland voor begin 2020 en de Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren.

 

Welke entiteiten?

Het huidige wetsvoorstel regelt dat naar Nederlands recht opgerichte entiteiten worden opgenomen, te weten: de NV, de BV, stichtingen, verenigingen, rederijen, maatschappen, vof’s, commanditaire vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en hun Europese varianten (zoals de Europese naamloze vennootschap).

Onder het conceptwetsvoorstel zou het fonds voor gemene rekening gaat niet onder het UBO-register vallen, maar dat is nu gewijzigd. Nederland zal ook een register voor trusts invoeren, waarin het fonds voor gemene rekening wordt opgenomen.

 

Wie is UBO?

De UBO is de natuurlijke persoon die voor ten minste 25% eigenaar is of voor ten minste 25% zeggenschapsrechten heeft over de betreffende entiteit. Mocht op basis van deze criteria geen enkele UBO aan te wijzen zijn, dan moet een zogenoemde pseudo-UBO worden aangewezen: een persoon die deel uitmaakt van het hogere management van de entiteit.

 

Welke gegevens?

De gegevens die openbaar worden van de UBO zijn:

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De overige gegevens die in het UBO-register worden opgenomen zijn enkel voor bevoegde autoriteiten zichtbaar:

  • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
  • geboortedatum
  • geboorteland en -plaats

 

Openbaar register

Zoals gezegd, zal het register grotendeels openbaar toegankelijk zijn. Wel moeten gebruikers zich registreren en een vergoeding betalen om gegevens in te zien.  Daarnaast is het openbare deel alleen te doorzoeken op naam van de entiteit en niet op naam van de UBO.

 

Afschermen gegevens

In specifieke gevallen kan een UBO zijn gegevens laten afschermen in het UBO-register. In ieder geval kunnen de gegevens van minderjarige UBO’s en UBO’s die handelingsonbekwaam zijn worden afgeschermd. Daarnaast is afscherming op verzoek mogelijk indien een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie bestaat als de gegevens openbaar zouden zijn. De wetgever laat het aan de praktijk en rechters over om concrete invulling te geven wanneer van deze uitzondering sprake is.

 

Ook uw gegevens openbaar? Functie STAK vervalt!

Als u de UBO bent van een Nederlandse entiteit zullen ook uw gegevens in het UBO-register worden opgenomen. Tegenwoordig wordt nog in veel gevallen gebruik gemaakt van een STAK (stichting administratiekantoor) om bij een enkele aandeelhouder te voorkomen dat dit in het register van de KvK wordt opgenomen. Na introductie van het UBO-register vervalt deze functie van de STAK!

Ook bij entiteiten met meerdere aandeelhouders is niet in de KvK zichtbaar wie de aandeelhouders zijn. In het UBO-register zal wel worden opgenomen wie UBO is van die entiteit.

Uw privacy waarborgen?

Ondanks de verregaande impact van het UBO-register, blijft het mogelijk om een groot deel van uw financiële privacy te blijven beschermen. Wij zetten zowel nationale als internationale structuren op om te voorkomen dat te veel informatie in het UBO-register wordt opgenomen. De mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van uw situatie. Neemt u vooral contact met ons op om de gevolgen en mogelijkheden in uw situatie te bespreken.

 

Mocht u hierover vragen hebben, dan vernemen wij die graag.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren