Nieuw belastingverdrag Nederland-België; wat is er gewijzigd?

Nederland heeft een nieuw belastingverdrag met België gesloten. Op 21 juni hebben staatssecretaris van Rij, de Belgische en Vlaamse ministers van Financiën in Brussel het belastingverdrag namens Nederland en België ondertekend. Dit nieuwe verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 2001. In het nieuwe belastingverdrag zijn onder andere enkele knelpunten uit het oude verdrag opgelost en antimisbruikbepalingen opgenomen. Het verdrag treedt in werking, nadat het is goedgekeurd door de parlementen van Nederland en België. Dit zal waarschijnlijk per 1 januari 2025 zijn.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

Geëmigreerde directeur-grootaandeelhouders

In het nieuwe verdrag zijn ook twee aanpassingen opgenomen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die naar België zijn geëmigreerd. Dit zijn met name aanpassingen ter verzekering of zelfs uitbreiding van de Nederlandse heffingsbevoegdheid. In het nieuwe verdrag wordt het namelijk mogelijk voor Nederland om tot 10 jaar na emigratie de dividenden uit de BV van de DGA te belasten. Dit geldt ook als de BV zelf meeverhuisd is naar België. Verder zal België geen belasting heffen bij de verkoop van aandelen of liquidatie van de BV, als er nog een Nederlandse belastingclaim openstaat. Ook dit is een verandering ten opzichte van het oude verdrag. Het moet wel gaan om een Nederlandse belastingclaim over de waardeaangroei van de aandelen in de periode dat de DGA nog inwoner was van Nederland.

Bestuurdersbeloningen

In het nieuwe verdrag is het artikel over bestuurdersbeloningen ook aangepast. Onder bestuurdersbeloningen wordt verstaan een beloning voor de werkzaamheden als lid van de raad van bestuur, de raad van toezicht of een gelijkaardig orgaan van een Nederlandse of Belgische vennootschap. In dit artikel is opgenomen dat beloningen voor andere werkzaamheden mogen worden belast als inkomsten uit dienstbetrekking. Daarvoor geldt mogelijk een andere verdeling van de heffingsbevoegdheid dan voor bestuurdersbeloningen.

Leraren, hoogleraren en sporters en artiesten

In het nieuwe belastingverdrag zijn enkele knelpunten weggenomen voor leraren, hoogleraren en sporters en artiesten die over de grens werken. Leraren en hoogleraren betalen in het nieuwe verdrag in principe belasting in het land waar zij werken. Op deze manier betalen zij vaker belasting in hetzelfde land als waar zij premieplichtig zijn, waardoor meer gelijkheid ontstaat met werknemers dan nu het geval is.

Sporters en artiesten worden in het nieuwe verdrag administratief ontzien. Zij betalen onder het nieuwe verdrag geen belasting in het land waar zij slechts kortdurend optreden. De belasting over deze inkomsten zijn zij verschuldigd in het land waar zij wonen.

Compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders

In het nieuwe verdrag is een uitzondering opgenomen op de compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders. Deze compensatieregeling houdt in dat de inwoner van Nederland wordt gecompenseerd voor het verschil als de gecombineerde Belgisch-Nederlandse heffing hoger is dan wanneer enkel de Nederlandse heffing van toepassing zou zijn. De uitzondering ziet op de belasting op inkomsten uit aandelenoptierechten. Deze worden op dit moment in Nederland en België op verschillende momenten belast. Een inwoner van Nederland krijgt hiervoor geen compensatie als de inkomsten in België in een ander jaar worden belast dan in Nederland.

Antimisbruikbepalingen en dubbele niet-heffing

In het nieuwe verdrag zijn ook diverse bepalingen opgenomen om belastingontwijking door misbruik van het verdrag verder aan te pakken. Onder het nieuwe verdrag kan eerder winstbelasting worden geheven in het land waar activiteiten worden uitgevoerd dan in het oude verdrag. Dit is in lijn met het zogeheten BEPS-project tegen belastingontwijking.

Ook bevat het bedrag een bepaling dat Nederland geen voorkoming van dubbele belasting verleent als België het inkomen op grond van het verdrag juist vrijstelt. Deze bepaling was al van toepassing, maar is nu ook in het verdrag opgenomen.

Thuiswerkregeling

In het nieuwe verdrag is (nog) geen thuiswerkregeling voor grensarbeiders overeengekomen. Nederland en België zijn hierover nog in onderhandeling, maar wilden de ondertekening van het verdrag niet uitstellen totdat deze onderhandelingen zijn afgerond. Wel hebben zowel Nederland als België de intentie uitgesproken om de zogeheten Framework Agreement over telewerken te ondertekenen, welke vanaf 1 juli 2023 ingaat.

Toepassing van het OESO-commentaar

Nederland en België hebben ervoor gekozen dat het commentaar bij het OESO-modelverdrag van toepassing is zoals dat geldt op het moment dat het belastingverdrag tussen beide landen toegepast wordt. Dit commentaar is van toepassing op de artikelen die gelijk of in wezen gelijksoortig zijn aan de artikelen uit het modelverdrag. Dit heet de dynamische verdragsinterpretatie en betekent dat, indien het OESO-commentaar later wijzigt, deze nieuwe uitleg ook van toepassing is op het verdrag zoals deze nu is gesloten.

Tot slot

Woont en werkt u in Nederland of in België en heeft u te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België? En wilt u graag meer informatie over wat deze wijzigingen voor u betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren