Nieuwe subsidieregeling voor milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland (MBZH) vastgesteld. Doel van de nieuwe regeling is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stadsregio Rotterdam door het stimuleren van maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de NOx-uitstoot door binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen die zich richten op nabehandelingssystemen (bijvoorbeeld scr-katalysatoren) en alternatieve brandstoffen (zoals LNG).

Voor de regeling, die binnenkort in werking zal treden na officiële publicatie in het provinciaal blad van Zuid-Holland, is voor 2013 en 2014 een budget van € 6,2 miljoen uitgetrokken.

In aanmerking voor subsidie komen in Nederland gevestigde natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar zijn van een binnenschip waarop de reductiemaatregel wordt gerealiseerd. Om subsidie te krijgen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten:
•    het binnenschip voldoet bij de aanvraag aan de voor dat binnenschip geldende emissienormen;
•    de reductiemaatregel levert een vermindering van NOx-uitstoot op van ten minste 2,0 gram per kilowattuur;
•    het binnenschip waarop de reductiemaatregel wordt gerealiseerd, had in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag jaarlijks ten minste tien actieve dagen in het werkgebied (de vaarwateren Nieuwe Maas, Oude Maas, Nieuwe Waterweg, Hartelkanaal en alle aanliggende havens voor zover in Zuid Holland). Voor nieuwe binnenschepen moet aannemelijk worden gemaakt dat zij gedurende ten minste vijf jaren jaarlijks ten minste tien actieve dagen in het werkgebied zullen hebben.

De hoogte van de subsidie wordt berekend volgens de formule: A maal B maal C. Daarbij is A een forfaitair bedrag afhankelijk van het motorvermogen, B de effectiviteit in NOx-reductie, en C het aantal actieve dagen in het werkgebied.

Aanvragen kunnen na inwerkingtreding van de regeling doorlopend worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren