UBO-register: komen uw gegevens op straat te liggen?

Het langverwachte conceptwetsvoorstel voor het UBO-register is gepubliceerd. In het UBO-register worden de uiteindelijke aandeelhouders van vennootschappen en participanten van andere entiteiten gepubliceerd. Dit UBO-register wordt openbaar toegankelijk, waardoor iedereen kan zien van welke entiteiten u aandeelhouder/participant bent. Wij zetten uiteen hoe het precies zit.

 

Het UBO-register

Op 26 juni van dit jaar dient op basis van een Europese richtlijn het UBO-register te zijn ingevoerd. UBO staat voor ultimate beneficial owner oftewel de uiteindelijk gerechtigde. In het register dienen van alle in het betreffende land opgerichte entiteiten de uiteindelijk gerechtigden opgenomen te worden. Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude.

Het conceptwetsvoorstel regelt invoering van het UBO-register in Nederland. Uit het concept blijkt dat de Kamer van Koophandel het UBO-register gaat beheren. Het is overigens de vraag of 26 juni a.s. gehaald zal worden, omdat het conceptwetsvoorstel nu pas ter consultatie aan het publiek wordt aangeboden.

 

Welke entiteiten?

Volgens dit concept zullen in het Nederlandse UBO-register naar Nederlands recht opgerichte entiteiten worden opgenomen, te weten: de NV, de BV, stichtingen, verenigingen, rederijen, maatschappen, vof’s, commanditaire vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en hun Europese varianten (zoals de Europese naamloze vennootschap).

Het fonds voor gemene rekening gaat vooralsnog niet onder het UBO-register vallen. Er wordt nog onderzocht of het UBO-register zich ook tot deze entiteiten zal uitstrekken.  Ook lijken vooralsnog naar buitenlands recht opgerichte entiteiten niet onder het UBO-register te gaan vallen.

 

Wie is UBO?

In het concept is nog niet opgenomen wanneer exact sprake is van een UBO, dit wordt uitgewerkt in lagere wetgeving. Volgens de Europese richtlijn zal het gaan om natuurlijke personen die eigenaar zijn of de zeggenschap hebben over de betreffende entiteit en waarbij hun belang 25% of meer is. Overigens is men met Europese wetgeving bezig waarbij dit percentage mogelijk verder wordt verlaagd tot (waarschijnlijk) 10%.

 

Welke gegevens?

De gegevens die openbaar worden van de UBO zijn:

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO (met bandbreedtes van 25%, 50%, 75% en 100%).

De overige gegevens die in het UBO-register worden opgenomen zijn enkel voor bevoegde autoriteiten zichtbaar:

  • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
  • geboortedatum
  • geboorteland en -plaats

Openbaar register

Zoals gezegd, zal het register grotendeels openbaar toegankelijk zijn. Wel moeten gebruikers zich registreren en een vergoeding betalen om gegevens in te zien.  Daarnaast is het openbare deel alleen te doorzoeken op naam van de entiteit en niet op naam van de UBO.

 

Afschermen gegevens

In specifieke gevallen kan een UBO zijn gegevens laten afschermen in het UBO-register. In ieder geval worden de gegevens van minderjarige UBO’s en UBO’s die handelingsonbekwaam zijn afgeschermd. Daarnaast is afscherming op verzoek mogelijk indien een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie bestaat als de gegevens openbaar zouden zijn. Volgens de concepttoelichting zal hiervan overigens pas in uitzonderlijke gevallen sprake van zijn.

 

Ook uw gegevens openbaar? Functie STAK vervalt!

Als u de UBO bent van een Nederlandse entiteit zullen ook uw gegevens in het UBO-register worden opgenomen. Tegenwoordig wordt nog in veel gevallen gebruik gemaakt van een STAK (stichting administratiekantoor) om bij een enkele aandeelhouder te voorkomen dat dit in het register van de KvK wordt opgenomen. Na introductie van het UBO-register vervalt deze functie van de STAK!

Ook bij entiteiten met meerdere aandeelhouders is niet in de KvK zichtbaar wie de aandeelhouders zijn. In het UBO-register zal wel worden opgenomen wie UBO is van die entiteit.

Er blijven niettemin nationale en internationale mogelijkheden om uw privacy te beschermen. De mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van uw situatie. Neemt u vooral contact met ons op om de gevolgen en mogelijkheden in uw situatie te bespreken.

 

Volgende stappen

De consultatieperiode bedraagt 4 weken. Op basis van de reacties die de overheid ontvangt, worden er mogelijk nog aanpassingen aan het wetsvoorstel gedaan. Vervolgens wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Pas na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer zal het wetsvoorstel ingevoerd hebben.

Na invoering van het wetsvoorstel hebben entiteiten nog 18 maanden de tijd om de UBO-gegevens registreren. Overigens zijn entiteiten verplicht om deze UBO-gegevens constant up-to-date te houden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan vernemen wij die graag.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren