Versoepeling concernbepaling NOW onder voorwaarden

Om de werkgelegenheid te beschermen is de NOW-regeling (tijdelijke loontegemoetkomingsregeling) aangepast voor werkmaatschappijen van concerns. Het betreft hier een versoepeling van de NOW voor werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet. Dergelijke werkmaatschappijen mogen toch de NOW aanvragen, maar daarbij gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

NOW regeling voor de bescherming van banen en inkomens

Tijdens de Coronacrisis wil het kabinet er alles aan doen om de inkomens en de banen te beschermen. Het kabinet heeft daarom een economisch noodpakket samengesteld op 17 maart jl. Eén van deze maatregelen is de NOW-regeling om bij ondernemingen met teruglopende omzet een tegemoetkoming in de loonkosten te geven. Deze maatregel kent echter een knelpunt voor werkmaatschappijen van grotere concerns.

Binnen sommige concerns zijn werkmaatschappijen gedeeltelijk of zelfs in zijn geheel stil komen te liggen door de Coronacrisis. Doordat het andere gedeelte van een concern dan nog wel omzet maakt, wordt op het niveau van het gehele concern niet voldaan aan de NOW-voorwaarde van een minimale omzetdaling van 20%.

Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt. De minister is bereid om een versoepeling van de huidige regelgeving toe te staan onder aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden worden ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven strategisch gedrag gaan vertonen en kunnen schuiven met de kosten en de omzet om zo onder de NOW te vallen.

Aanvullende voorwaarden NOW bij Concerns

Concerns waarvan een werkmaatschappij of werkmaatschappijen een beroep zou willen doen op de NOW regeling dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1.  De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 2.  De rechtspersoon dient te verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren en/of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.
 3.  Er is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers.
 4. Er is geen personeels-bv binnen het concern. Concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.
 5. Met het oog op het beperken van strategisch gedrag worden een aantal voorwaarden en waarborgen voorgesteld. In de nog uit te werken standaarden van accountants wordt dit nog nader gedefinieerd.
  • De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
  •  Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
  • Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
  • Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend. Dit beperkt het risico van schuiven met voorraden. Bijvoorbeeld: een productie-bv produceert goederen en verkoopt deze normaal direct aan de verkoop-bv. In de meetperiode houdt de productie-bv die goederen in voorraad, met een lagere omzet tot gevolg.

De aanpassing van de bovenstaande verruiming heeft de volgende gevolgen:

 1. Wanneer het concern een omzetdaling heeft door de Coronacrisis van minder dan 20% kan een werkmaatschappij nu wel een beroep doen op de NOW. Dit houdt in dat de werkmaatschappij alleen recht heeft op de NOW wanneer het gehele concern aan de bovenstaande voldoen.
 2. Indien de omzet van het concern in zijn geheel meer dan 20% is gedaald kan een individuele werkmaatschappij van het concern geen aanvraag doen voor de NOW. Dit werkt negatief uit voor de BV met een grotere omzetdaling, deze heeft dan recht op minder NOW-subsidie dan berekend op basis van het eigen omzetverlies.

Tot slot

Indien u vragen heeft over de NOW-regeling of over een van de andere Corona-maatregelen, neem dan vooral contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren