Voortgang box 3-dossier

In een eerder nieuwbericht berichtten wij u al over de uitspraak van de Hoge Raad dat het box-stelsel vanaf 2017 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. De Hoge Raad bood rechtsherstel aan belanghebbende door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken.

Naar aanleiding van dit arrest is het collectieve bezwaar tegen de box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2020, door de staatssecretaris gegrond verklaard. De staatssecretaris heeft ook al enige uitlatingen gedaan over de afhandeling voor de afgelopen jaren. Hieronder schetsen wij achtereenvolgens de gevolgen voor belastingplichtigen die bezwaar hebben aangetekend, de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend en de gevolgen ten aanzien van definitieve en voorlopige aanslagen en de aangifte 2021.

Bezwaar aangetekend

Als u tijdig bezwaar heeft aangetekend tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 of 2020, komt u in aanmerking voor een teruggaaf indien uw werkelijke rendement minder bedraagt dan het forfaitaire rendement zoals dat is berekend in de aanslag. Hoe het bedrag van deze teruggaaf precies berekend wordt en wat u als belanghebbende hiervoor moet doen, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk wanneer belanghebbenden deze teruggaaf kunnen verwachten.

De staatssecretaris heeft al aangegeven dat individuele behandeling niet mogelijk zal zijn, omdat er te veel gevallen zijn. Hoe het proces er wel uit gaat zien, is onduidelijk, maar begin april komt de staatssecretaris met een richtingennotitie.

Geen bezwaar aangetekend

Als u geen bezwaar heeft aangetekend tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 of 2020, dan is het nog onzeker of u in aanmerking komt voor een vermindering. De staatssecretaris is zich aan het beraden of het arrest van de Hoge Raad absolute werking in die zin zou moeten hebben.

Afhankelijk van de positie van de staatssecretaris, biedt mogelijk een zogeheten ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ nog kansen. In beginsel wordt een dergelijk verzoek niet toegekend wanneer de vermindering is gebaseerd op nieuwe jurisprudentie, maar het is de vraag of deze regel in dit geval stand houdt aangezien sprake is van strijdigheid met internationale verdragen. Tevens lijkt de Tweede Kamer voorstander te zijn van het bieden van rechtsherstel voor alle gedupeerden. De staatssecretaris zal begin april hier meer duidelijkheid over geven.

Mocht het onduidelijk blijven of in deze gevallen recht op een vermindering bestaat, dan staat de mogelijkheid tot een ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ in ieder geval nog open tot 31 december 2022. Wij raden dan ook aan om nog af te wachten voordat een verzoek wordt ingediend.

Opleggen definitieve aanslagen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor alle definitieve aanslagen inkomstenbelasting die op of na 24 december 2021 worden opgelegd. Aangezien de Belastingdienst aangeeft de uitspraak nog niet te kunnen verwerken, worden op dit moment in principe geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting verstuurd aan belastingplichtigen met box 3-vermogen. Dit is alleen anders als de aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige.

Indien u in de komende maanden een definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangt, kunnen wij voor u nagaan of het is aan te raden om hiertegen in bezwaar te gaan. Tevens kunnen wij dit bezwaar voor u verzorgen. Neemt u dan ook gerust contact met ons hierover op.

Mocht u geen aanslag ontvangen, maar er om bepaalde redenen wél een willen, neemt u dan ook contact met ons op.

Voorlopige aanslagen 2022

De voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 worden nog opgelegd zonder dat rekening wordt gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. U kunt deze aanslag voor dit moment met een gerust hart betalen. Een eventuele vermindering komt dan bij de aangifte en de definitieve aanslagregeling aan bod. Uiteraard kunt u deze aanslag ook verminderen op basis van een geschatte box 3-heffing naar werkelijk rendement, maar omdat het nog onzeker is hoe de staatssecretaris box 3 gaat aanpassen, is dat op dit moment lastig.

Aangifte 2021

Ten aanzien van de belastingaangifte 2021 geldt dat deze gewoon vanaf 1 maart jl. ingediend kan worden, ook als u een box 3-vermogen heeft. Wel kan het in sommige gevallen iets langer duren voordat u een definitieve aanslag ontvangt. U geeft immers het box 3-vermogen op, op basis van een systeem dat aangepast moet worden.

Ook voor 2021 geldt dat indien u de komende maanden een definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangt, dat wij u kunnen adviseren of het wenselijk is een bezwaar in te dienen. Neemt u gerust contact met ons hierover op.

Tot slot

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in het kader van box 3.

Mocht u een definitieve aanslag hebben ontvangen, en u vraagt zich af of deze uitspraak voor u gunstig zou kunnen uitpakken, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij kunnen beoordelen of er stappen ondernomen dienen te worden of dat afwachten de juiste strategie is voor nu.

 

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren