Fiscale maatregelen regeerakkoord 2021-2025

Op 15 december 2021 is het Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gepresenteerd door fractievoorzitters Rutte (VVD), Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Segers (CU). Wij ontlenen de volgende fiscale maatregelen aan het Coalitieakkoord die wij voor u van belang achten.

 

PARTICULIEREN

Box 3 heffing op basis van reëel rendement per 2025

De box 3-heffing of vermogensrendementsheffing wordt thans geheven op basis van een fictief rendement op uw vermogen.

Per 2025 zal er een nieuw box 3 stelsel op basis van reëel rendement worden ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement. De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd naar ca. 80.000 euro. In het nieuwe box 3 stelsel zal sparen en beleggen direct op reëel rendement worden belast; de waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement.

Leegwaarderatio wordt afgeschaft per 2023

De huidige leegwaarderatio vermindert de waarde van een verhuurde woning in box 3. Vooruitlopend op het nieuwe box 3-stelsel, zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft, waardoor de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk. In de praktijk betekent dit een hogere heffing op vastgoedportefeuilles in privé.

Afschaffing verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

Thans bestaat een eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning voor ontvangers in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar van ruim een ton (de zogenoemde ‘jubelton’).

Deze verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zal per 2024 worden geschrapt.

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling heeft in sommige gevallen waarin iemand een sterk wisselend inkomen heeft, een belastingteruggaaf van inkomstenbelasting tot gevolg.

Deze middelingsregeling wordt per 2023 afgeschaft.

Afschaffing inkomensafhankelijk combinatiekorting (IACK)

Een werkende ouder van een kind jonger dan 12 jaar kan (indien wordt voldaan aan de voorwaarden) de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen.

Deze inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2024. Dit wordt gedaan door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar te hanteren. Kinderen die in 2025 geboren worden, tellen in 2025 niet meer mee voor de IACK. In 2026 tellen ook kinderen geboren in 2026 niet meer mee, enzovoort. De IACK wordt op deze wijze in 13 jaar tijd met ingang van 2037 volledig afgeschaft.

 

ONDERNEMERS/MKB-BEDRIJVEN

Wetsvoorstel excessief lenen

Het huidige wetsvoorstel excessief strekt ertoe excessief lenen bij de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen door bij een lening van meer dan 500.000 euro bij uw eigen vennootschap het meerdere te belasten alsof het een dividenduitkering is. Meer hierover leest u in ons eerdere nieuwsbericht.

Het wetsvoorstel excessief lenen wordt licht aangepast door de grens van 500.000 euro te verhogen naar 700.000 euro.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het kabinet erkent dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting belangrijk zijn voor de continuïteit van bedrijven, met name van familiebedrijven. Voor veel van hen zijn deze faciliteiten essentieel voor het voortbestaan van de onderneming.

In deze kabinetsperiode wordt in samenhang met de evaluatie van de BOR die in 2022 wordt afgerond, onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze is bedoeld. Het is niet duidelijk welke wijzigingen doorgevoerd zullen worden, maar wij houden de vinger hier aan de pols.

Zelfstandigenaftrek

De ondernemer voor de inkomstenbelasting die voldoet aan het urencriterium kan de zelfstandigenaftrek toepassen op de winst die behaald is.

Het kabinet streeft naar een beter evenwicht in fiscale behandeling van ZZP-ers en werknemers in loondienst. In dat licht wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 met stappen van 650 euro verder teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.

Grondslag vennootschapsbelasting (VPB)

De Commissie Ter Haar heeft voorgesteld om de huidige CFC-regeling (een specifieke anti-misbruikbepaling die inkomsten van entiteiten in laagbelaste landen in de Nederlandse belastingheffing betrekt) aan te scherpen. Deze aangescherpte CFC-maatregel wordt ingevoerd.

Tevens wordt OESO Pillar II ingevoerd. Dit houdt kort gezegd in de invoering van een wereldwijd minimum winstbelastingtarief van 15% voor grote multinationale ondernemingen.

De opbrengst van voorgaande regelingen is nog onzeker. Mocht dit niet tot de gewenste besparing leiden, dan wordt gekeken naar andere grondslagverbreding, het lage VPB-tarief en/of de schijflengte in de VPB waarbij het vestigingsklimaat, en de positie van het mkb in ogenschouw wordt genomen.

 

OVERIGE FISCALE MAATREGELEN

Overdrachtsbelasting van 2% en 8% naar 2% en 9%

De overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning door een particulier die zelf langdurig in de woning gaat wonen bedraagt 2% (en bij starters van 18-35 jaar een vrijstelling voor woningen tot € 400.000). De overdrachtsbelasting voor de verkrijging van niet-woningen én woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen bedraagt thans 8%.

Dit tarief van 8% wordt per 2023 verhoogd naar 9%.

Afschaffing verhuurderheffing

Verhuurderheffing geldt voor verhuurders van meer dan 50 huurwoningen waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens.

Deze verhuurderheffing wordt per 2023 afgeschaft.

TOT SLOT

Heeft u vragen over één of meerdere van deze maatregelen? Neemt u gerust contact met ons op.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren