Belastingwijzigingen per 1 januari 2021 op een rij!

Een nieuw jaar is aangebroken, en daarom zetten wij graag de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij. Wij hebben een onderverdeling gemaakt tussen wijzigingen voor particulieren, MKB-bedrijven, multinationals en overige fiscale maatregelen.

PARTICULIEREN

Twee schijvensysteem in box 1

In box 1 voor de inkomstenbelasting is sinds 1 januari 2020 sprake van twee tarieven. Per 1 januari 2021 geldt een tarief in de eerste schijf van 37,10% tot een inkomen van € 68.507 en voor het meerdere geldt een tarief van 49,50%. Het is uiteindelijk de bedoeling het basistarief in stapjes verder te verlagen tot 37,03% in 2024. Het huidige toptarief zal daarbij ongewijzigd blijven.

Eigen woning

De hypotheekrenteaftrek wordt ook dit jaar verder beperkt. Was er in 2019 nog een aftrek mogelijk tegen het maximale tarief van 49%, per 1 januari 2021 is het maximale aftrektarief 43%. Jaarlijks zal dit percentage dalen, tot uiteindelijk in 2024 het basistarief van 37,03% is bereikt.

Aftrekposten

Naast de afbouw van de hypotheekrenteaftrek zijn ook bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting onderhevig aan deze afbouw. Het gaat dan met name om de aftrek van betaalde alimentatie, aftrek van specifieke zorgkosten, aftrek van scholingsuitgaven, giftenaftrek, ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Voor de volledigheid willen wij melden dat contante giften vanaf 2021 niet meer in aanmerking komen voor de giftenaftrek, dit vanwege de fraudegevoeligheid.

Tarief box 2 verhoogd!

Het tarief in box 2 is per 1 januari 2021 verder gestegen. Het tarief is gestegen van 26,25% in 2020 naar 26,9% in 2021.

Box 3

Het heffingsvrije vermogen in box 3 is verhoogd naar € 50.000 (was € 30.846) per persoon (voor partners geldt € 100.000 (was € 61.692)). Tevens zijn de schijfgrenzen in box 3 aangepast. De tweede schijf in box 3 begint bij € 100.000 vermogen en de derde schijf begint bij € 1.000.000 vermogen. Het belastingtarief in box 3 stijgt van 30% naar 31%. De effectieve tarieven worden als volgt:

Vermogen vanaf: Tot: Effectief belastingtarief box 3 inkomstenbelasting
€ 0 € 50.000 0%
€ 50.000 € 100.000 0,59%
€ 100.000 € 1.000.000 1,40%
>€ 1.000.000 1,76%

Er blijft onderzocht worden of een heffing op basis van werkelijk rendement haalbaar is. Dit wordt in 2021 nader bekeken.

 

MKB-BEDRIJVEN

Tarief vennootschapsbelasting

In 2019 is de eerste daling van het tarief voor de vennootschapsbelasting ingezet. Het voornemen van het kabinet was om het tarief in 2021 verder te laten afnemen. Echter is uiteindelijk besloten alleen het lage tarief in 2021 verder te verlagen naar 15% (was 16,5%). Het hoge tarief blijft ook in 2021 gelijk, namelijk 25%. Het lage tarief in 2021 geldt voor winsten tot € 245.000 (was € 200.000). In 2022 wordt deze eerste schijf verlengd naar € 395.000.

BIK

Middels de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), wil het kabinet bedrijven stimuleren nieuwe investeringen te doen. De regeling gaat gelden voor investeringen in 2021 of 2022 (eventueel mag de verplichting (al) zijn aangegaan na 1 oktober 2020). De korting bedraagt tot 5 miljoen 3,9% en alles wat daarboven geïnvesteerd wordt een korting van 1,8%. De betreffende korting kan verrekend worden met de af te dragen loonheffingen.

Om als fiscale eenheid in aanmerking te komen voor de BIK, is nog enig geduld vereist. De Europese Commissie dient dit specifieke onderdeel namelijk (nog) goed te keuren. Indien de goedkeuring is verleend, zal de regeling met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2021. Indien de Europese Commissie haar goedkeuring niet verleend, zullen de kortingen voor de zelfstandig belastingplichtigen (niet-fiscale eenheid) worden verhoogd.

Innovatiebox

Het effectieve tarief voor de innovatiebox is verhoogd van 7% naar 9%. Deze aankondiging had het kabinet al in 2019 gedaan en is derhalve ook doorgevoerd in het (goedgekeurde) Belastingplan 2021.

Verliesverrekening verruimd (per 1 januari 2022)

De nieuwe regeling met betrekking tot de verliesverrekening gaat gelden per 1 januari 2022. De regeling houdt een verruiming in ten opzichte van de huidige regeling. De verliezen zijn vooralsnog zes jaar voorwaarts verrekenbaar, dit wordt in de nieuwe regeling onbeperkt. De enige kanttekening hierbij is dat de verliezen slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar zijn. Bij hogere winsten zijn de verliezen slechts verrekenbaar tot 50% van die hogere belastbare winst (rekening houdend met de eerste één miljoen euro).

Aanpassing werkkostenregeling

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt aangepast. Door de coronacrisis is de vrije ruimte in 2020 (tijdelijk) verruimd en geldt voor een loonsom tot en met € 400.000 een vrije ruimte van 3% (was 1,7%). Voor het meerdere was een vrije ruimte beschikbaar van 1,2% van de loonsom. Per 1 januari 2021 wordt de vrije ruimte (echter) verlaagd voor een loonsom groter dan € 400.000. Het tarief van 1,2% zal structureel worden verlaagd naar 1,18%.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor ondernemersaftrek. Onder deze aftrek valt ook de zelfstandigenaftrek. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen, dient u als ondernemer te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uren. Tevens geldt dat u meer tijd aan uw onderneming dient te besteden dan aan andere werkzaamheden. De zelfstandigenaftrek zal versneld worden afgebouwd totdat het niveau van € 3.240 in 2036 is bereikt. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek  (nog) € 6.670.

 

MULTINATIONALS

Maatregelen tegen hybride mismatches (ATAD2) en earningsstrippingmaatregel

Nederland heeft met ingang van 2020 de tweede Europese richtlijn antibelastingontwijking in de vennootschapsbelasting geïmplementeerd. Deze richtlijn dient te voorkomen dat belasting, middels zogenaamde hybridemismatches,  wordt ontweken door internationale opererende bedrijven. Deze mismatches ontstaan door verschillen tussen de winstbelastingstelsels van landen. Het kan door deze verschillende stelsels zo zijn dat de betaling aftrekbaar is, maar de opbrengst nergens wordt belast. Ook kan het zo zijn dat de betaling meerdere malen aftrekbaar is. Deze ongewenste effecten dienen met de nieuwe richtlijn te worden voorkomen.

De earningsstrippingsmaatregel houdt in dat de niet- aftrekbare rente kan worden doorgeschoven naar de toekomst. Deze niet-aftrekbare rente wordt vastgesteld bij beschikking.

Op dit moment is een samenloop mogelijk van beide maatregelen. Dit zou betekenen dat het kan voorkomen dat inkomen dubbel in aanmerking wordt genomen, of rentebetalingen tweemaal niet in aftrek worden gebracht. Per 2021 worden aanvullende maatregelen ingevoerd om deze rentebetalingen naar rato af te zetten tegen het dubbel in aanmerking genomen inkomen.

Beperking liquidatieverliesregeling

De liquidatieverliesregeling is per 2021 aangepast. Liquidatieverliezen tot € 5 miljoen blijven (altijd) aftrekbaar. Voor liquidatieverliezen boven de € 5 miljoen geldt dat deze slechts aftrekbaar zijn, indien (i) de belastingplichtige een doorslaggevende zeggenschap in het ontbonden lichaam had, (ii) het ontbonden lichaam in Nederland, een andere EU/EER-lidstaat of in een land waarmee een specifieke associatieovereenkomst bestaat, gevestigd is en (iii) de vereffening binnen 3 jaar na staking van de activiteiten of het besluit tot liquideren voltooid is.

 

OVERIGE MAATREGELEN

Overdrachtsbelasting

De toegang tot de woningmarkt voor starters wordt verbeterd in 2021 door woningkopers tot 35 jaar, indien en voor zover zijzelf in de woning gaan wonen, eenmalig geen overdrachtsbelasting te laten betalen. Dit levert een besparing van 2% van de aankoopprijs op. Vanaf 1 april 2021 geldt een maximum van de aankoopprijs van een woning, de woning mag vanaf dat moment niet duurder zijn dan € 400.000, om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling.

Voor kopers van 35 jaar of ouder blijft het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen 2%, onder de voorwaarde dat de woning als hoofdverblijf gaat gelden. Andere kopers, zoals beleggers, betalen vanaf dit jaar 8% overdrachtsbelasting, zowel voor woningen als voor overig onroerend goed.

Schenkingsvrijstelling tijdelijke verruimd

Door de coronacrisis wordt het bedrag dat mensen belastingvrij mogen schenken tijdelijk verruimd. De verhoging gaat eenmalig omhoog met € 1.000. Dat betekent dat ouders aan (pleeg)kinderen een bedrag van € 6.604 belastingvrij mogen schenken. Aan anderen dan je eigen kinderen mag u in 2021 € 3.244 per persoon per jaar belastingvrij schenken. De verhoging geldt waarschijnlijk alleen voor 2021.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren