Bezwaar tegen box 3-heffing nodig?

De laatste tijd is er veel aandacht voor de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend die stellen dat de box 3-heffing op spaarsaldi naar haar aard in strijd is met het eigendomsrecht uit het Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 26 juni jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een zogenoemd massaal bezwaar afgekondigd, waardoor alle aanslagen die op die datum nog niet onherroepelijk vaststonden zullen worden afgewikkeld overeenkomstig de uitkomst van deze procedures. Bezwaar maken is hiervoor niet meer nodig. Overigens schatten wij de kans op een gunstige uitspraak voor belastingplichtigen niet hoog in.

Dit massaal bezwaar geldt niet ten aanzien van de vraag of in individuele gevallen sprake is van een zogenoemde buitensporige last. Belastingplichtigen die menen dat de box 3-heffing in hun geval een buitensporige last vormt kunnen overwegen een bezwaarschrift in te dienen. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer van een dergelijke last sprake is. Wij kunnen ons voorstellen dat hiervan sprake zou kunnen zijn als het rendement op het box 3-vermogen structureel lager is dan de effectieve heffing van 1,2%. In die gevallen is namelijk sprake van een heffing van meer dan 100%. Neemt u in dat geval vooral contact met ons op om te bespreken of bezwaar maken in uw geval opportuun is.

Overigens heeft de Hoge Raad dit voorjaar geoordeeld dat de heffing in box-3 onaanvaardbaar is in het geval van woningen die worden verhuurd met toepassing van de huurdersbescherming, waarbij de werkelijke waarde meer dan 10% lager is dan gehanteerde WOZ-waarde. In dat geval moet van de werkelijke waarde op de waardepeildatum worden uitgegaan.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren