Coronamaatregelen verlengd en uitgebreid!

Gisteren is besloten de diverse Corona-maatregelen te gaan verlengen voor de komende vier maanden. Verschillende regelingen worden ook verruimd en aangepast. Zo krijgen zowel de ondernemers als de werkenden de komende periode steun van de overheid om de financiële klappen door de coronacrisis op te kunnen vangen. In dit artikel gaan wij in op de verlenging van de crisismaatregelen, met name daar waar er sprake is van gewijzigde, uitgebreide en/of aangescherpte maatregelen zullen wij dit benoemen.

 

Nieuw: Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Voor de zwaarder getroffen sectoren (u kunt hierbij denken aan de horeca, recreatie, podia en theaters bijvoorbeeld) is er een nieuwe crisismaatregel in het leven geroepen. Dit is feitelijk de vervanger van de TOGS-regeling. Bij deze laatste regeling kreeg iedere aanvrager een eenmalige gift van € 4.000. De nieuwe regeling voorziet in een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 50.000 in vier maanden. Daarbij dient de aanvrager een minimaal omzetverlies te hebben van 30%.

De maximale steun hangt af van de omvang van het bedrijf, hoogte van de vaste lasten en de mate van de omzetderving. Hoe de berekening er precies uit komt te zien is op het moment van schrijven (29 mei 2020) nog niet bekend. De vernieuwde regeling zal opnieuw worden uitgevoerd door het RVO.

 

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Ook de NOW-regeling krijgt de komende vier maanden een vervolg. Indien u als ondernemer een omzetverlies verwacht van ten minste 20% kunt u vanaf 6 juli 2020 een nieuwe tegemoetkoming aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september. De referentieperiode voor deze aanvraag de maand maart 2020. De verlenging van de NOW-regeling kent wel enkele wijzigingen. Zo komt er een versoepeling bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De subsidie die is ontvangen dient in ieder geval voor 100% te worden terugbetaald en niet meer voor 150%. Dit betekent dat de boete van 50% is vervallen. Echter indien er meer dan 20 werknemers worden ontslagen dan kan er nog wel sprake zijn van een boete indien er geen overeenstemming is bereikt met de vakbonden. Deze zal maximaal 5% van de totale loonsteun zijn. Tevens wordt de vaste opslag voor de werkgeverslasten verhoogd van 30% naar 40%.

Naast deze versoepelingen kent de aangepaste regeling ook enkele aanscherpingen. Indien een bedrijf gebruik maakt van de NOW-regeling mag er in 2020 geen winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, ook bonussen en het inkopen van eigen aandelen is niet aan de orde. Daarnaast dient u bij de aanvraag van de NOW-regeling te bevestigen dat u uw werknemers stimuleert om aan om- en bijscholing te doen.

 

Nadere voorwaarden verlenging overbruggingsregeling zelfstandigen (TOZO)

Middels de zogenoemde TOZO-regeling kunnen zelfstandig ondernemers, middels een versnelde procedure, een inkomensondersteuning aanvragen bij de gemeente. Deze ondersteuning vindt plaats in de vorm van een subsidie en vult aan tot het sociaal minimum. Daarnaast is er een mogelijkheid om nadere ondersteuning aan te vragen via de gemeente middels een lening. Ook deze regelingen zijn verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling bevat inmiddels een partnerinkomenstoets en keert alleen uit indien het huishouden onder sociaal minimum komt.

 

Verlenging belastingmaatregelen

De aanvraag van bijzonder uitstel van betaling voor getroffen ondernemers is verlengd tot 1 oktober 2020. Dit betekent dat eventuele verzuimboeten wegens het niet op tijd betalen, niet hoeven te worden betaald.

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn blijvend tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Daarnaast geldt de verlenging tevens voor de andere belastingmaatregelen zoals de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

De aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling is geldig voor drie maanden. Voor die drie maanden is één verzoek voldoende. De periode van drie maanden kan ook langer zijn, daarbij is het dan van belang dat het geld zoveel mogelijk in de bedrijven blijft. De ondernemers die dit wensen, dienen bij een uitstel van langer dan drie maanden te verklaren dat ze geen dividenden en bonussen zullen uitkeren.

 

Coronakredietverleningen aan ondernemers

Voor kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups geldt een extra, verruimde en meer toegankelijke kredietverlening en garanties. Deze maatregel is inmiddels ook verlengd tot 1 oktober 2020. Deze regeling zorgt er voor dat kleine bedrijven toegang houden of krijgen tot financiering door banken. Het gaat hierbij specifiek om de volgende coronamodules; Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinancieringregeling (GO), de nieuwe Klein krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De zogenaamde Corona Overbrugginslening (COL) welke bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt een tweede tranche, vanwege de populariteit.

 

Tot slot

Inmiddels zijn er op grote schaal regelingen in het leven geroepen in verband met de coronacrisis. Wij kunnen ons voorstellen dat u inmiddels door de bomen het bos al bijna niet meer ziet. Mocht u nadere informatie willen over de crisismaatregelen of heeft u hierover vragen, neemt u dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren