Hoge Raad: geen tonnageregeling bij scheepsmanager

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een scheepsmanager geen recht heeft op toepassing van de tonnageregeling voor volledig technisch- en bemanningsbeheer. De Hoge Raad oordeelde in navolging van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat geen sprake is van kwalificerend scheepsmanagement, omdat niet al het technisch- en bemanningsbeheer onder eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. De scheepsmanager kan geen vertrouwen ontlenen aan de beschikking tonnageregeling. Wij lichten deze uitspraak graag toe.

Casus en uitspraak Hoge Raad

De casus uit de uitspraak van de Hoge Raad was als volgt. Een BV verricht verschillende activiteiten ten aanzien van een zeeschip, waaronder het opstellen van een managementplan. Dit managementplan is echter (grotendeels) door een werknemer opgesteld op het moment dat deze nog in dienst was bij de eigenaar van het schip en niet bij de BV. Volgens de voorafgaande uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden worden deze activiteiten niet onder verantwoordelijkheid van de BV uitgevoerd. Derhalve voert de BV volgens het hof niet het gehele technische en bemanningsbeheer uit, waardoor niet aan de voorwaarden voor het tonnageregime wordt voldaan. De Hoge Raad is het met dit oordeel eens.

Bij de Hoge Raad is verder in geschil of de BV erop mocht vertrouwen dat de werkzaamheden onder de tonnageregeling zouden vallen, omdat een beschikking tonnageregeling was afgegeven. Op grond van de wet wordt een dergelijke beschikking immers afgegeven als sprake is van kwalificerende winst uit zeescheepvaart. De Hoge Raad haalt een streep door deze redenering. De Hoge Raad oordeelt dat voor het afgeven van een beschikking tonnageregime geen inhoudelijke beoordeling is vereist en dat, derhalve, aan het enkel afgeven van een beschikking geen vertrouwen kan worden ontleend dat de activiteiten onder de tonnageregeling vallen.

Gevolgen voor de praktijk

Deze uitspraak van de Hoge Raad betekent dat aan enkel een beschikking tonnageregeling geen vertrouwen kan worden ontleend. Naar onze mening is het woord ‘enkel’ hier van belang. Ons standpunt is dat als een beschikking wordt afgegeven op basis van een gemotiveerd verzoek waarin de (toekomstige) werkzaamheden duidelijk en volledig staan omschreven, er wel degelijk vertrouwen aan die beschikking mag worden ontleend, zolang de beschreven situatie juist is en blijft.

Dit betekent in alle gevallen (ook als ‘enkel’ een beschikking is afgegeven) het van belang is om de feitelijke situatie te monitoren. Wanneer scheepsmanagement wordt uitgevoerd, wordt dan het gehele technische en bemanningsbeheer onder eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd? Zoals ook het Hof Arnhem-Leeuwarden in deze casus oordeelde, hoeven die werkzaamheden dan niet feitelijk door personeel van de belastingplichtige worden uitgevoerd, maar kwalificeren dergelijke werkzaamheden ook als zij onder verantwoordelijkheid van de belastingplichtige worden uitgevoerd. Hierbij is van belang dat belastingplichtige de opdracht verstrekt, de regie en supervisie voert en dat de kosten voor rekening van belastingplichtige komen.

Tot slot

Als u twijfelt of de tonnageregeling in uw geval kan worden toegepast, neem dan vooral contact met ons op. Ook voor andere vragen over de tonnageregeling en zeescheepvaart zijn wij u graag van dienst.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren