Uitgebreide fiscale en economische maatregelen vanwege het coronavirus

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart jl. een extra pakket aan fiscale en economische maatregelen aangekondigd. Deze steunmaatregelen zijn met name gericht op de Nederlandse ondernemers en zzp’ers. Hiermee probeert het kabinet te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers financieel hard worden geraakt. De meest opvallende maatregelen zijn de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten, verlaging van de invorderings- en belastingrente naar praktisch 0 procent en de (onmiddellijke) vervanging van de regeling werktijdverkorting door een tegemoetkoming in de loonkosten. De meeste maatregelen gelden voor de komende drie maanden, eventuele verlenging is mogelijk. Wij zullen in dit artikel nader ingaan op de aangekondigde maatregelen vanwege het coronavirus.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De huidige regeling van de werktijdverkorting-regeling wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. De regeling wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Verwacht u als ondernemer omzetverlies van tenminste 20%, dan kunt u voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Afhankelijk van het omzetverlies, is de vergoeding maximaal 90% van de loonsom. De voorwaarde van de uitbetaling van een dergelijke tegemoetkoming is dat u geen personeel mag ontslaan met bedrijfseconomische redenen. De tijdelijke NOW wordt zo snel als mogelijk opengesteld en is derhalve de vervanging van de huidige regeling werktijdverkorting.

 

UPDATE: De voorwaarden voor de aanvraag op de NOW zijn inmiddels (2 april 2020) bekend, lees hierover meer in ons artikel ‘UPDATE coronacrisis: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)’.

 

Verlaging belasting en invorderingsrente

Normaal gesproken wordt invorderingsrente gerekend na het verstrijken van de betalingstermijn op de aanslag. De hoogte van de invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Tevens wordt de belastingrente verlaagd naar 0,01%, dit geldt voor alle belasting waarvoor belastingrente geldt. Ter vergelijking, voor de vennootschapsbelasting is dit normaal gesproken een tarief van 8% en voor alle overige belastingen 4%. Vanwege uitvoeringstechnische redenen gaat deze verlaging in vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt echter ingangsdatum 1 juli 2020.

Uitstel van betaling

Indien u in de problemen bent gekomen door de coronacrisis dan is er, onder voorwaarden, een mogelijkheid tot het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling. Wij als belastingadviseur kunnen voor u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit bijzonder uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Het uitstel wordt verleend indien het een gemotiveerd betalingsprobleem is door de coronacrisis. Daarnaast dient er een verklaring te worden meegestuurd van een derde deskundige. Uit deze verklaring dient te blijken dat:

  • Sprake is van werkelijke bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
  • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
  • De klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost.
  • De onderneming levensvatbaar is.

Onder een derde deskundige wordt verstaan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur. De verklaring van een derde deskundige hoeft niet direct mee te worden gestuurd. De verklaring dient uiterlijk binnen 4 weken nadat het verzoek om bijzonder uitstel is aangevraagd te worden aangeleverd.

 

UPDATE: Inmiddels is er een update geweest met betrekking tot uitstel van betaling. Lees hier ons artikel inzake update uitstel van betaling!

 

Verlagen van de voorlopige aanslag

Naast uitstel van betaling is door een lagere winstverwachting voor ondernemers ook de mogelijkheid tot het aanpassen van de voorlopige aanslag. Wij kunnen u hierbij helpen. Indien er bij u sprake is van een lagere winstverwachting door de coronacrisis en u wilt de voorlopige aanslag (laten) aanpassen, neemt u dan vooral contact met ons op.

Ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, dit zijn tevens zzp’ers, te ondersteunen. Het kabinet wil zorgen dat hiermee bedrijven kunnen worden voortgezet. De tijdelijke regeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten. De zelfstandigen kunnen door middel van een versnelde procedure van vier weken een aanvullende inkomens ondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Dit geldt in beginsel voor een periode van drie maanden. De regeling zorgt ervoor dat het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum en niet hoeft te worden terugbetaald.

Er is voor deze tijdelijke maatregel geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Daarnaast kan er ondersteuning plaatsvinden door middel van een lening voor bedrijfskapitaal, maximaal € 10.157. Deze dient om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. Er zal een lager rentepercentage gelden en de aflossingsverplichting kan worden uitgesteld.

Uitstel energiebelasting / ODE

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Hoe een en ander vormgegeven gaat worden is nog niet bekend, hierover volgt later meer.

Toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet is voornemens om in overleg te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Dit betreft met name de toeristenbelasting. Daarnaast is de overheid in overleg met de cultuursector om te kunnen aansluiten bij de generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien nodig.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een spoedig open te stellen tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Deze borgstelling zorgt er voor dat het kabinet borg staat voor de kredieten van agrariërs.

Afsluitend

In de brief ‘Noodpakket banen en economie’ worden nog enkele nadere compenserende en verruimende maatregelen genoemd voor onder anderen de horeca en de reisbranche, rente op microkrediet en regeling Garantie Ondernemingsfinanciering.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze steunmaatregelen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren