Wijzigingen bedrijfsopvolgingsfaciliteit 2024-2026

De Staatssecretaris van Financiën heeft de uitkomsten van het vervolgonderzoek van de BOR en DSR aan de Tweede Kamer aangeboden. In de brief aan de Tweede Kamer staan de verschillende aanpassingen van de BOR en de DSR ab die worden voorgesteld. Over enkele aanpassingen schreven wij eerder al een nieuwsbericht. Het grootste verschil met de voorgestelde aanpassingen in de Voorjaarsnota 2023 is de invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar. Verder staan in de brief de beoogde ingangsdata van de maatregelen. Deze zijn verspreid over de jaren 2024, 2025 en 2026.

Achtergrond

Het kabinet heeft een evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang (DSR ab)) uitgevoerd naar aanleiding van moties in de Tweede Kamer. In navolging daarop heeft het kabinet een vervolgonderzoek verricht. Op basis van dit vervolgonderzoek zijn verschillende beleidsopties uitgewerkt om zo de doelmatigheid en de uitvoerbaarheid van de BOR en de DSR ab te verbeteren. Deze beleidsopties zijn omgezet in enkele concrete aanpassingen van de BOR en de DSR ab, welke zijn voorgesteld in de Voorjaarsnota 2023. Op 29 juni 2023 heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin de uitkomsten van het vervolgonderzoek, een overzicht van de aanpassingen en de beoogde invoeringsdata.

Wat gaat er veranderen en wanneer?

In de brief aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris de wijzigingen in de BOR en DSR ab nogmaals benoemd. Deze wijzigingen komen grotendeels overeen met de aangekondigde wijzigingen in de Voorjaarsnota 2023. Een grote wijziging en toevoeging die destijds nog niet bekend was is de invoering van een minimumleeftijd voor de verkrijger van de schenking. Hieronder zetten we kort de verschillende wijzigingen voor u op een rij. Daarbij noemen we ook de beoogde invoeringsdatum.

Minimumleeftijd bedrijfsopvolger, dienstbetrekkingseis afgeschaft – 2025

Voor de BOR en de DSR ab wordt een minimumleeftijd ingevoerd voor de verkrijger van de schenking. Om gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten moet de opvolger minimaal 21 jaar zijn in het geval van schenking. Bij bedrijfsopvolging in geval van overlijden geldt geen leeftijdseis. Tegenover de invoering van de minimumleeftijd staat wel dat de dienstbetrekkingseis van de DSR ab, de eis dat de verkrijger minimaal 3 jaar in dienst moet zijn bij de onderneming, wordt afgeschaft. Deze wijzigingen gaan in per 2025.

Verhuurd vastgoed wordt beleggingsvermogen – 2024

Vastgoed dat wordt verhuurd aan derden wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen en valt dus niet langer onder de vrijstelling van de BOR en de DSR ab. Er moet nog wel uitwerking volgen wanneer sprake is van ‘vastgoed verhuurd aan derden’, dit zal met Prinsjesdag volgen. Deze wijziging gaat al in per 2024.

Aanpassing vrijstelling – 2025

De vrijstelling in de BOR wordt aangepast. De eerste € 1,5 miljoen is volledig vrijgesteld (dit is nu afgerond € 1,2 miljoen), daarboven is 70% (dit is nu 83%) van het ondernemingsvermogen vrijgesteld. Deze wijziging gaat in per 2025.

Afschaffing doelmatigheidsmarge – deels 2025

De doelmatigheidsmarge van 5% wordt afgeschaft in de BOR en de DSR ab. Dit betekent dat het beleggingsvermogen niet langer voor 5% van het ondernemingsvermogen wordt meegenomen in de vrijstelling maar volledig buiten de BOR en DSR ab gaat vallen. Deze wijziging gaat voor de BOR in per 2025. Voor de DSR ab treedt deze wijziging later in werking, wanneer precies is nog niet duidelijk.

Bedrijfsmiddelen ten dele in gebruik van onderneming – 2025

Bedrijfsmiddelen die zowel voor de onderneming als voor privé worden gebruikt, kwalificeren straks alleen nog maar voor de BOR en de DSR ab voor het gedeelte dat ze daadwerkelijk binnen de onderneming gebruikt worden. Deze wijziging gaat in per 2025.

Toegang beperkt tot minimaal belang van 5% – 2026

De toegang tot de BOR en de DSR ab wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5%. Dit betekent dat niet langer elk aanmerkelijk belang, hoe klein ook, in aanmerking komt voor de BOR en de DSR ab, maar enkel bij reguliere aandelen met een belang van minimaal 5%. Deze wijziging gaat in per 2026.

Aanpassing bezits- en voortzettingseis – 2026

Om in aanmerking te komen voor de BOR en de DSR ab gelden een bezits- en voortzettingseis. In het kort houdt dit in dat de schenker c.q. erflater de onderneming minimaal 5 jaar voor de schenking c.q. het overlijden moet bezitten en de verkrijger deze onderneming minimaal 5 jaar moet voortzetten Deze worden in bepaalde gevallen versoepeld om daarmee meer aan te sluiten bij de gerechtigdheid van de onderneming. Hoe dat er exact uit gaat zien is nu nog onduidelijk.

Verder is het kabinet voornemens om een versoepeling van de bezitstermijn te introduceren bij overheidsingrijpen. Deze faciliteit is er al voor de voortzettingseis bij overheidsingrijpen. Hiermee wil het kabinet onder andere de agrarische sector tegemoetkomen. Het kabinet zal dit in aanloop naar het Belastingplan 2025 nader onderzoeken.

De aanpassingen van de bezits- en voortzettingseis gaan in per 2026.

Aanpak oneigenlijk gebruik BOR door constructies – 2026

Verder gaat het kabinet kijken hoe oneigenlijk gebruik van de BOR door middel van constructies kan worden aangepakt. Het kabinet gaat zich hier met name focussen op constructies waarbij dubbel gebruik wordt gemaakt van de BOR of waar er sprake is van zogeheten rollatorinvesteringen. Dit zijn personen op hoge leeftijd die hun grote vermogen omzetten in ondernemingsvermogen.

Voor de aanpak van zogeheten rollatorinvesteringen wordt voorgesteld om bijvoorbeeld de bezitstermijn stapsgewijs te verlengen met een bepaalde termijn per jaar bóven de AOW-gerechtigde leeftijd. De precieze maatregel en de uitvoering daarvan worden nog onderzocht.

Voor de aanpak van de dubbele BOR wordt een antimisbruikbepaling voorgesteld. Deze maatregel zal een uitsluiting van de toepassing van de BOR betreffen als de onderneming al in het bezit is geweest van de verkrijger. Ook dit gaat het kabinet nog nader onderzoeken.

Hoe deze wijzigingen er precies uit gaan zien is dus nog niet duidelijk. Wel wordt beoogd de wijzigingen in te voeren per 2026.

Tot slot

Zoals aangegeven zijn de voorgestelde aanpassingen aan de Tweede Kamer gestuurd met daarbij de beoogde invoeringsdata. Hoe de wijzigingen er uiteindelijk precies uit gaan zien is nog deels onduidelijk, maar we houden u uiteraard op de hoogte.

Heeft u naar aanleiding van dit of vorig nieuwsbericht nog verdere vragen over bedrijfsopvolging? Of wilt u graag uw bedrijf overdragen en bent u benieuwd naar de fiscale mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren