Bedrijfsopvolging: latente IB-schuld deels aftrekken

Onlangs heeft Hoge Raad geoordeeld dat bij een bedrijfsopvolging de latente IB-schuld gedeeltelijk in aftrek mag worden gebracht van de belaste schenking. Dit gedeelte wordt bepaald naar evenredigheid van de belaste en onbelaste schenking. Wij lichten de situatie graag toe.

 

Casus

Een dochter ontvangt van haar vader een schenking in de vorm van aandelen. Het totale ondernemingsvermogen bedraagt € 23 miljoen waarvan € 19 miljoen onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) valt. Op de aandelen van deze schenking rust een belastinglatentie van € 1,4 miljoen. In geschil is hoe deze belastinglatentie van € 1,4 miljoen verwerkt moet worden. De Belastingdienst meent dat de belastinglatentie naar evenredigheid toegerekend moet worden aan het vrijgestelde en het niet-vrijgestelde deel van de schenking. Belanghebbende stelt dat de belastinglatentie volledig ten laste van het niet-vrijgestelde deel kan worden gebracht.

 

Uitspraak Hoge Raad

Volgens de Rechtbank Zeeland-West-Brabant moet de latente IB-schuld evenredig worden toegerekend naar het vrijgestelde en het niet-vrijgestelde deel van de schenking. Hierop gaat belanghebbende in (sprong) cassatie.

De Hoge Raad bevestigt dat de dochter en haar vader voor de schenkbelasting de latente IB-schuld naar evenredigheid moeten toerekenen aan zowel het vrijgestelde en het niet-vrijgestelde deel van de schenking. Volgens de Hoge Raad blijkt dit mede uit de wetgeschiedenis van de bepaling over belastinglatenties.

 

Gevolgen voor de praktijk

Wij kunnen ons in deze uitspraak vinden, omdat de belastinglatentie immers ziet op de gehele waarde van het ondernemingsvermogen. Het is dan reëel om deze latente schuld naar rato te verdelen over het onbelaste en belaste deel van de verkrijging van ondernemingsvermogen.

Een aandachtspunt vormt echter wel de verschuldigde inkomstenbelasting over het niet-ondernemingsvermogen in de vennootschap. Hiervoor wordt geen belastinglatentie in aanmerking genomen, omdat immers inkomstenbelasting verschuldigd is. Daar waar bij een nalatenschap deze verschuldigde inkomstenbelasting in mindering kan worden gebracht op de belaste verkrijging, blijft deze schuld bij een schenking achter bij de schenker. De aandelen in de vennootschap met beleggingsvermogen hebben dan wel een hoge verkrijgingsprijs bij de begiftigde.

 

Bedrijfsopvolging? Bespreek de mogelijkheden

Er komen veel aspecten kijken bij een bedrijfsopvolging binnen de familie. Wij bespreken met u de verschillende mogelijkheden en de fiscale gevolgen daarvan. In sommige gevallen zijn de financiële verschillen van de mogelijkheden groot. Uiteraard gaat het niet alleen om de fiscaliteit: een bedrijfsopvolging moet ook passen bij het bedrijf en de ambitie en samenstelling van de familie.

Wij bespreken dit graag met u.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren