Belastingwijzigingen per 1 januari 2022 op een rij!

Een nieuw jaar is aangebroken, en daarom zetten wij graag de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij. Wij hebben een onderverdeling gemaakt tussen wijzigingen voor particulieren, ondernemers/MKB-bedrijven, multinationals en overige fiscale maatregelen.

PARTICULIEREN

Tarieven box 1

In box 1 voor de inkomstenbelasting is sinds 1 januari 2020 sprake van twee tarieven. Per 1 januari 2022 is het tarief in de eerste schijf verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Dit betekent dat er tot een box 1-inkomen van € 69.399 sprake is van een basistarief van 37,07% en voor het meerdere er sprake is van een ongewijzigd toptarief van 49,50%.

Heffingskortingen

Arbeidskorting
In 2022 is gekozen om de arbeidskorting langzamer af te bouwen dan in 2021 het geval was. Door de langzamere afbouw zal voor mensen met een inkomen hoger dan ongeveer € 36.000, de arbeidskorting iets hoger uitvallen.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt verlaagd met een bedrag van per saldo € 281. Het maximumbedrag IACK 2022 bedraagt € 2.534. De verlaging is ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof. Beide regelingen richten zich op werkende ouders, waardoor de verhoging aan de ene kant en verlaging aan de andere kant op elkaar aansluiten.

Voor de IACK komen alleen mensen in aanmerking die geen fiscaal partner hebben (alleenstaanden) of een partner met een hoger arbeidsinkomen. Voor mensen die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, telt een partner in het buitenland niet mee als fiscaal partner in Nederland. Daardoor hebben deze mensen onbedoeld recht op de IACK. De regeling is per 2022 zo aangepast dat voor deze mensen ook hun partner in het buitenland mee gaat tellen voor toepassing van de IACK.

Aftrekpost scholingskosten vervangen

De aftrekpost voor studiekosten en andere scholingsuitgaven is per 2022 komen te vervallen. In plaats daarvan is de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden in het leven geroepen. Dit STAP-budget kun je vanaf 1 maart 2022 aanvragen bij het UWV. Het gaat om een subsidie ter hoogte van maximaal € 1.000 per persoon.

Afname aftrektarief diverse posten

Al enkele jaren is er sprake van afbouw van het tarief waartegen bepaalde posten aftrekbaar zijn. Deze verlaging van het tarief zet in 2022 door: diverse aftrekposten zijn nog maximaal aftrekbaar tegen 40%. Het betreft onder andere de hypotheekrenteaftrek, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling, terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld de partneralimentatie en giftenaftrek). Het ligt in de bedoeling dat dit aftrektarief in 2023 gelijk wordt gesteld aan het dan geldende basistarief in box 1.

Eigenwoningregeling

Eigenwoningforfait iets omlaag
Zoals gezegd gaat het maximale percentage waartegen je de hypotheekrente op de eigen woning mag aftrekken met 3 procentpunten omlaag naar 40 procent. Ter compensatie daalt het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.130.000 van 0,50 procent naar 0,45 procent.

De grens voor de ‘villabelasting’ (een verhoogd eigenwoningforfait) gaat omhoog van € 1.110.000 naar € 1.130.000.
Afbouw Wet Hillen
Eind 2017 werd aangekondigd dat de vrijstelling voor het eigenwoningforfait voor huiseigenaren met een kleine of geen hypotheek (Wet Hillen) vanaf 2019 met kleine stapjes van 3,33% per jaar in 30 jaar afgebouwd gaat worden.

Huizenbezitters krijgen in 2022 een vrijstelling van 86,7 procent van het saldo van het eigenwoningforfait en eventuele hypotheekrenteaftrek (tegen 90 procent in 2021). Bij huiseigenaren zonder (hypotheek)schuld wordt dan dus per saldo 13,33 procent van het eigenwoningforfait in box 1 belast.
Eigenwoningregeling aangepast voor partners
Tot voor kort waren er enkele onredelijke gevolgen bij het aangaan van huwelijk en partnerschap met betrekking tot de eigenwoningregeling. Met name op het gebied van de bijleenregeling en de aflossingsstand. Middels de wijzigingen per 2022 moeten deze onbedoelde renteaftrekbeperkingen worden voorkomen. Tevens wordt de eigenwoningregeling bij overlijden eenvoudiger gemaakt, door een partner niet meer te confronteren met het eigenwoningverleden van de overleden partner. De eigenwoningreserve die bij overlijden zou ontstaan, gaat met de voorgestelde wijzigingen niet over op de langstlevende partner.

Tarieven box 2 & 3

De tarieven in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) zijn in 2022 ongewijzigd. Dit betekent dat er in box 2 een tarief geldt van 26,9% en in box 3 een tarief van 31%. Het heffingsvrije vermogen in box 3 is wel iets verhoogd van € 50.000 per persoon naar € 50.650 per persoon en de forfaitaire rendementen in box 3 zijn iets verlaagd. Per saldo zal de verschuldigde belasting over box 3 in 2022 dus iets lager zijn dan in 2021.

Overigens wachten wij vol spanning de reactie van fiscus en wetgever af op de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake box 3. Meer hierover kunt u lezen in ons eerder gepubliceerde nieuwsbericht.

Energiebelastingen voor huishoudens omlaag

Het kabinet heeft de energiebelastingen voor huishoudens voor 2022 verlaagd. Op deze manier tracht het kabinet de hogere energieprijzen voor een deel te compenseren. Het gaat om een extra belastingkorting op de energierekening van € 265 inclusief btw. Daar bovenop komt een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022.

ONDERNEMERS/MKB-BEDRIJVEN

Afbouw zelfstandigenaftrek zet door

Het kabinet kondigde in 2019 aan de zelfstandigenaftrek jaarlijks af te bouwen met € 360 per jaar totdat in 2036 de zelfstandigenaftrek € 3.240 bedraagt. Per 1 januari 2022 is de zelfstandigenaftrek dan ook verlaagd van € 6.670 naar € 6.310.

Wijzigingen tarief vennootschapsbelasting

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting is verlengd van € 245.000 naar € 395.000. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf is in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%. Dit betekent dat overwogen dient te worden of een fiscale eenheid in alle gevallen nog voldoende fiscale voordelen biedt. Per vennootschap kan het verschil in belastingheffing inmiddels oplopen tot € 42.660.

Wijziging verliesverrekening vennootschapsbelasting

Zoals wij al eerder schreven is de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 aangepast. Thans kunnen de verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen volledig worden verrekend met winsten in de toekomst (carry forward). Daarboven kunnen de verliezen worden verrekend met maximaal 50% van de winst die uitgaat boven de eerste € 1 miljoen. De voorwaartse verliesverrekeningstermijn van zes jaar komt te vervallen, gevolg is dat de verliezen onbeperkt verrekenbaar blijven. Verliezen die zijn ontstaan in de boekjaren vanaf 1 januari 2013 zijn in beginsel weer onbeperkt verrekenbaar. De carry-backtermijn van een jaar blijft daarbij onveranderd.

Percentages Milieu-investeringsaftrek verhoogd!

De percentages voor de Milieu-investeringsaftrek zijn per 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar c.q. 27%, 36% en 45%. Dit betekent dat een milieuvriendelijke investering een hogere extra aftrekpost oplevert.

Werkkostenregeling

Gerichte vrijstelling thuiswerken
De werkgever kan per thuisgewerkte dag € 2 onbelast vergoeden onder de gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling. Deze gerichte vrijstelling kan op de dezelfde werkdag niet worden gecombineerd met een vergoeding voor woon-werkverkeer.
Vrije ruimte aangepast
In 2020 is door de coronacrisis de vrije ruimte tijdelijk verruimd voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. Deze verhoging is ook gaan gelden voor het jaar 2021. Deze verruiming is per 2022 komen te vervallen. De vrije ruimte in 2022 komt hiermee weer op het niveau van voor de coronacrisis, namelijk 1,7% tot € 400.000. Over het restant loonsom zal een vrije ruimte beschikbaar zijn van 1,18%.

Beperking voorheffingen met de vennootschapsbelasting

De verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting is per 1 januari 2022 temporeel beperkt. Verrekening van de voorheffingen is thans mogelijk tot het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting in plaats van dat deze heffingen tot een teruggaaf kunnen leiden, zoals vóór 2022 het geval was. De maatregel geldt voor alle lichamen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. De beperking van verrekening van voorheffingen zal met name van invloed zijn op belastingplichtigen die:

  • Geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, vanwege het feit dat ze fiscale verliezen hebben of recht hebben op een wettelijke vermindering of voorkoming van dubbele belasting; of
  • Een belang van minder dan 5% bezitten in een in Nederland gevestigd lichaam dat inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting; of
  • Wel vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, echter dit bedrag is lager dan de geheven voorheffingen; of
  • Kansspelbelasting dienen te betalen vanwege het feit dat een kansspel is gewonnen.

MULTINATIONALS

ATAD 2: bestrijding hybride mismatches

Op 1 januari 2022 is de belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen geïmplementeerd op basis van de belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD 2). Deze maatregel voorziet in een vorm van een subjectieve belastingplicht voor Nederlandse samenwerkingsverbanden en naar buitenlands opgerichte entiteiten die kwalificeren als een omgekeerd hybride lichaam.
Omgekeerd hybride lichaam
Een omgekeerd hybride lichaam is een lichaam, dat een naar Nederlands recht aangegaan samenwerkingsverband dan wel een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband is, dat in Nederland voor belastingdoelen als transparant wordt aangemerkt, waarvan in totaal 50% van de winstrechten, stemrechten of kapitaalbelangen wordt gehouden door een gelieerd lichaam dat is gevestigd in een staat die het lichaam niet aanmerkt als transparant. Oftewel: in Nederland fiscaal ‘onzichtbaar’, maar in het buitenland wel zichtbaar.
Zodra een lichaam onder deze maatregel valt, ontstaat er belastingplicht en zal er zelfstandig winst moeten worden berekend in Nederland. Daarnaast kan er ook sprake zijn van afdracht dividendbelasting en/of bronbelasting op rente en royalty’s.

Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

De Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel is op 1 januari 2022 inwerking getreden. Het zogenoemde ‘at arm’s length’-beginsel – ook wel het zakelijkheidbeginsel genoemd – dient er voor te zorgen dat binnen concernverband een zakelijke winstverdeling tot stand komt. Deze wet beoogt mismatches die ontstaan door een verschil in toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting te bestrijden.

OVERIGE (FISCALE) MAATREGELEN

Bijtelling emissievrije personenauto’s

De bijtelling voor emissievrije personenauto’s is vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 12% naar 16%. Voor dit bijtellingspercentage geldt een maximumcataloguswaarde (‘cap’) van € 35.000, voor het meerdere geldt het reguliere bijtellingspercentage van 22%. Voor 2023 is het voornemen om de maximumcataloguswaarde nog verder te verlagen naar € 30.000. Waterstofauto’s of zonnecelauto’s zijn van deze regeling uitgezonderd.

Vrijstelling schenkbelasting

Vanwege de coronacrisis is de belastingvrije schenking aan kinderen en aan derden eenmalig in 2021 met € 1.000 verhoogd. In 2022 wordt de grens weer verlaagd. U kunt in 2022 op jaarbasis maximaal € 5.677 belastingvrij schenken aan kinderen en maximaal € 2.273 aan derden.

Tarief verhuurdersheffing verlaagd

Het tarief van de verhuurdersheffing is in 2022 verlaagd naar 0,332% (2021: 0,526%). Overigens wordt er in het Regeerakkoord in voorzien dat deze heffing zal worden afgeschaft.

TOT SLOT

Heeft u vragen over één of meerdere van deze maatregelen? Neemt u gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren