Box 3: toekomst en herstel verleden

In een eerder nieuwbericht schreven wij al dat de collectieve bezwaren tegen box 3 gegrond waren verklaard door het arrest van de Hoge Raad. De staatssecretaris komt nu met een plan hoe rechtsherstel voor het verleden kan worden geboden én hoe box 3 er voor de toekomst uit komt te zien. Graag berichten wij u hierover.

 

Rechtsherstel 2017 tot en met 2022

In de jaren 2017 tot en met 2022 wordt de box 3-heffing vastgesteld met behulp van de forfaitaire vermogenssamenstelling en forfaitaire rendementen. Deze forfaitaire vermogenssamenstelling neemt een verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen aan op basis van de omvang van het vermogen. Hier was veel bezwaar tegen.

Er zijn twee varianten uitgewerkt om rechtsherstel te bieden aan gedupeerden van de box 3-heffing in 2017 tot en met 2022. In beide varianten wordt in ieder geval afgestapt van deze forfaitaire vermogenssamenstelling. In plaats daarvan wordt bij beide varianten de werkelijke samenstelling van het box 3-vermogen gebruikt zoals deze is opgegeven bij de belastingaangifte.

 

Wie heeft recht op rechtsherstel?

Ongeveer 60.000 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Het kabinet moet nog beslissen of alleen deze groep rechtsherstel krijgt of dat de groep wordt uitgebreid. De Tweede Kamer heeft namelijk unaniem aan de regering gevraagd om rechtsherstel niet te beperken tot de bezwaarmakers. Voor de jaren 2021 en 2022 komen in elk geval alle belastingplichtigen in aanmerking voor rechtsherstel. De aanslagen over deze belastingjaren zijn staan immers nog niet vast.

 

Variant 1, de forfaitaire spaarvariant.

Bij de eerste variant zal worden gewerkt met drie forfaits voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Voor spaargeld wordt uitgegaan van een actuele spaarrente. Deze komt uit op 0,25% in 2017 en loopt af naar ongeveer 0% in de jaren erna. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente, deze loopt af van ruim 3% naar iets minder dan 2,5%. Voor de overige bezittingen wordt – net als nu – uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

 

Variant 2, de forfaitaire variant voor alle vermogenscategorieën.

Bij de tweede variant zal worden gewerkt met forfaits voor alle rubrieken uit de belastingaangifte, o.a. spaargeld, onroerende zaken, effecten (aandelen en obligaties), contant geld en vorderingen. De forfaits zullen hierbij worden aangepast aan de gemiddelde rendementen voor deze vermogenscategorieën in het betreffende belastingjaar. Het werkelijk rendement wordt op deze manier zo dicht mogelijk benaderd.

 

2 andere varianten zijn verworpen

Het ministerie heeft nog twee andere varianten onderzocht, maar die zijn verworpen. Het terugbetalen van alle geïnde box 3-belasting over 2017-2022 is volgens de staatssecretaris veel te duur. De andere variant was om bij alle belastingplichtigen het werkelijke rendement uit te vragen. Deze variant is afgevallen omdat de Belastingdienst de aangeleverde informatie niet zou kunnen verwerken en controleren; deze variant lijkt dus niet uitvoerbaar.

Bij de twee varianten die nu voorgesteld zijn, bestaat de mogelijkheid op automatisch rechtsherstel. De Belastingdienst bezit namelijk reeds alle benodigde gegevens die nodig zijn om straks op basis van één van de twee varianten te kunnen berekenen hoeveel belasting een belastingplichtige eventueel terugkrijgt.

 

Vervolg voor herstel verleden

De twee varianten die de staatssecretaris heeft voorgelegd aan de Tweede Kamer, zullen door de Tweede Kamer worden besproken. Ook zal nog besproken moeten worden wie recht heeft op rechtsherstel over de jaren 2017 tot en met 2020, alleen bezwaarmakers of ook niet-bezwaarmakers. Aangezien nog onduidelijk is hoe een en ander uitwerkt, adviseren wij u nogmaals om af te wachten tot er meer duidelijkheid is. Op dit moment worden in principe nog steeds geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting verstuurd aan belastingplichtigen met box 3-vermogen. Dit is alleen anders als de aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nog een aanzienlijk bedrag te betalen is, omdat er dan belastingrente verschuldigd is, zolang er geen aanslag wordt opgelegd. Het kan in dat geval van belang zijn om een aanslag te ontvangen en daartegen vervolgens bezwaar te maken.

Indien u in de komende maanden wel een definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangt, kunnen wij voor u nagaan of het is aan te raden om hiertegen in bezwaar te gaan. Tevens kunnen wij dit bezwaar voor u verzorgen. Neemt u dan ook gerust contact met ons hierover op. Mocht u geen aanslag ontvangen, maar er om bepaalde redenen wél een willen, neemt u dan ook contact met ons op.

 

Box 3 voor de toekomst

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer ook een brief geschreven over de toekomst van box 3. Voor de jaren 2023 en 2024 zal er middels spoedwetgeving box 3 worden geheven op dezelfde wijze als bij het rechtsherstel. Dit is dus afhankelijk van de keuze tussen de varianten voor het verleden.

Vanaf 2025 zal er een nieuw box 3-stelsel komen, waarbij belasting op basis van werkelijk rendement zal worden geheven. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed).

 

Tot slot

Mocht u zich afvragen of u nog box 3-belasting kunt terugkrijgen, heeft u een definitieve aanslag ontvangen met box 3 of wilt u er juist één , neem dan vooral contact met ons op. Wij kunnen u ook informeren over de mogelijke impact van box 3 in de toekomst.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het kader van box 3.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren