De Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) wil de overheid investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen bij bedrijven stimuleren. Het kabinet verlaagt met de BIK de kosten voor bedrijven die investeren, doordat zij een investeringskorting kunnen verrekenen met de af te dragen loonheffing.

De verwachting is dat ongeveer 60% van de BIK-afdrachtvermindering bij het MKB terechtkomt. Na 2022 zullen de kosten die gemoeid zijn met de BIK (circa € 2 miljard per jaar) op een andere manier worden ingezet om de werkgeverslasten (verder) te verlagen.

Voorwaarden toepassing BIK

Om van de regeling gebruik te kunnen maken dient (1) de investeringsbeslissing te zijn genomen na 1 oktober 2020, (2)de volledige betaling plaatsvinden in 2021 of 2022 (3) en sprake te zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen.

Voor alle (maximaal 4) aanvragen per jaar geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De BIK is een tijdelijke aanvulling op bestaande stimuleringsregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Er zijn situaties mogelijk waarbij de verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd toepassing vinden, waardoor voor één bedrijfsmiddel van meerdere regelingen voordelen kunnen worden genoten.

Verder zijn alle in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting uitgesloten investeringen geen BIK-investeringen. Zo zijn investeringen in:

  • bepaalde bedrijfsmiddelen zoals woonhuizen, grond, effecten en vorderingen;
  • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer en;
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur en investeringen waarvoor verplichtingen worden aangegaan tegenover verwante personen en/of lichamen uitgesloten van de BIK-afdrachtvermindering.

Afdrachtvermindering loonheffing

Bij grote investeringen tot € 5 miljoen in een jaar bedraagt de investeringskorting 3,9%, daarboven geldt een korting van 1,8%. Het kan voorkomen dat een inhoudingsplichtige niet de gehele BIK-afdrachtvermindering in de nog resterende loonaangiften over het jaar kan effectueren, mede omdat het denkbaar is dat een inhoudingsplichtige in aanmerking komt voor meerdere afdrachtverminderingen. In dat geval kan de inhoudingsplichtige deze door middel van correctie van de loonaangiften over eerdere tijdvakken in het jaar alsnog realiseren. De investeringskorting kan dan verrekend worden met de af te dragen loonheffing. De mogelijkheid om de afdrachtvermindering over een geheel kalenderjaar te effectueren draagt eraan bij dat de kans op het niet kunnen verzilveren wordt verminderd.

Te behalen voordeel

Het te behalen voordeel van de BIK bestaat uit afdrachtvermindering op de loonheffing. Zoals hiervoor beschreven is het daarbij van belang dat er sprake is van een inhoudingsplichtige die een voldoende loonsom heeft.

Fiscale eenheid

De mogelijkheid om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK gaat pas later in. De Europese Commissie (EC) moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als de EC de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK goedkeurt, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.  Indien de goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen tot € 5 miljoen kan in dat geval 5,00% in aftrek worden gebracht, daarboven geldt dan een percentage van 2,08%.

Aanvraag en toekenning

Vanaf 1 september 2021 kunnen de aanvragen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Binnen 12 weken dient de RVO een beslissing te nemen én de aanvraag af te wijzen of toe te kennen. Als een fiscale eenheid een aanvraag indient, kan zij één BIK-inhoudingsplichtige aanwijzen. De Belastingdienst kan vervolgens aan de hand van de door RVO afgegeven BIK-verklaringen beoordelen of de inhoudingsplichtige(n) het bedrag van de afdrachtvermindering terecht en tot het juiste bedrag in de loonaangifte heeft toegepast.

Het is dus nog even wachten totdat de aanvraag voor de BIK werkelijk kan worden gedaan.

Meer weten?

Heeft u vragen of deze investeringskorting ook voor u van toepassing is? Of de vraag hoe groot uw voordeel bij een samenloop met de KIA, MIA en/of EIA zal werken? Hoe de toepassing binnen uw onderneming/concern uitwerkt? Neemt u gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren