De Belastingdienst komt eraan! Hoe hoog is de rekening-courant en/of lening met uw BV?

De Belastingdienst heeft aangekondigd de rekening-courant van de DGA bij zijn BV en ook eventuele leningen tegen het licht te gaan houden. Indien de Belastingdienst de schuldenlast te hoog vindt, valt te verwachten dat de zij het standpunt zal innemen dat (voor een deel) een verkapte dividenduitkering is gedaan. Hierover is 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Indien ook uw pensioen in eigen beheer zich in deze BV bevindt, is het zelfs mogelijk dat de Belastingdienst stelt dat dit pensioen is afgekocht. In dat geval is (maximaal) 52% inkomstenbelasting en 20% revisierente over de gehele commerciële pensioenvoorziening verschuldigd. De commerciële waardering is over het algemeen hoger dan de fiscale voorziening (welke meestal is opgenomen in de jaarrekening). Hetzelfde geldt als de BV een lijfrente- of stamrechtverplichting heeft. In dit bericht gaan wij nader op de problematiek in en beschrijven een mogelijke oplossing.

Vrijwel alle DGA’s hebben een rekening-courant bij hun eigen BV. Velen hebben ook een lening bij hun BV afgesloten, bijvoorbeeld ter financiering van hun eigen woning, maar ook voor een auto of consumptieve bestedingen. Wij zien in de praktijk gevallen waarbij het bedrag dat de DGA verschuldigd is aan zijn BV van jaar tot jaar verder oploopt.

Op basis van de aankondiging van de Belastingdienst, is te verwachten dat verschillende DGA’s het komende jaar vragen zullen krijgen over de rekening-courant en/of lening bij de eigen BV. Met name is daarbij van belang of en in hoeverre de DGA in staat is de BV af te lossen. Op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad kan daarbij niet het argument worden gebruikt dat aflossing kan plaatsvinden door een dividenduitkering te doen. Enkel het overige privé-vermogen wordt in beschouwing genomen. Indien onvoldoende privé-vermogen aanwezig is om tot aflossing te komen, verwachten wij dat de Belastingdienst het standpunt zal innemen dat sprake is van een verkapte dividenduitkering. Het is de vraag waar de Belastingdienst de grens zal trekken. Uit een modelovereenkomst met medisch specialisten zou kunnen worden afgeleid dat de Belastingdienst het standpunt heeft dat die grens bij € 17.500 ligt. Naar onze mening dient de situatie van geval tot geval te worden beoordeeld, waarbij de persoonlijke omstandigheden goed moeten worden meegewogen.

Indien tevens sprake is van een pensioenvoorziening, lijfrente- en/of stamrechtverplichting in die BV, kan de Belastingdienst ook het standpunt innemen dat er geen dekking is voor de voorziening/verplichting en daardoor sprake van afkoop.

Sommige belastingadviseurs stellen dat DGA’s hun rekening-courant/lening belastingvrij weg kunnen strepen. Naar onze mening ligt de werkelijkheid genuanceerder. Deze adviseurs leiden dit standpunt af uit een enkele uitspraak van een rechtbank die over een belastingaanslag over een enkel jaar ging. Om tot een belastingvrij wegstrepen van de rekening-courant/lening te komen, neemt de belastingplichtige het standpunt in dat weliswaar sprake is van een verkapte dividenduitkering, maar dat deze dividenduitkering al jaren eerder heeft plaatsgevonden. Volgens dit standpunt zou de Belastingdienst geen navorderingsaanslag meer over die jaren kunnen innemen. Ze zijn ‘te laat’.

Naar onze mening moet goed worden beoordeeld welke risico’s verbonden zijn aan het innemen van dit standpunt. Ten eerste is onzeker dat de Belastingdienst niet succesvol alsnog een navorderingsaanslag over die oude jaren kan opleggen. Het risico speelt zelfs dat de Belastingdienst een boete zal opleggen, hoewel wij ook goede argumenten zien om deze boete te bestrijden. Daarnaast zal de Belastingdienst mogelijk over recentere jaren aanslagen opleggen, indien ook in die jaren de rekening-courant/lening is opgelopen. Deze aanslagen zijn lastiger te bestrijden.

Tot slot bestaat het risico dat de Belastingdienst stelt dat sprake is van afkoop van de pensioenvoorziening, de lijfrente- en/of stamrechtverplichting waardoor zowel bij de BV naheffingsaanslagen als bij de DGA navorderingsaanslagen opgelegd kunnen worden. Overigens bestaat ook ten aanzien van deze voorzieningen/verplichtingen de mogelijkheid om het standpunt in te nemen dat reeds in het verleden afkoop heeft plaatsgevonden, waardoor belastingheffing niet meer mogelijk is.

Naar onze mening is het onzeker of de rechter met dit standpunt akkoord zal gaan. Wij verwachten dat uiteindelijk de Hoge Raad een oordeel zal moeten vellen of het belastingvrij wegstrepen van de rekening-courant en/of leningen mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de pensioenvoorzieningen en de lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Niettemin zien wij gevallen waarin het beste advies is om het standpunt in te nemen dat de Belastingdienst ‘te laat’ is. Zeker in die gevallen waarin de discussie met de Belastingdienst escaleert, ontstaat soms de situatie dat dit standpunt nog het enige redmiddel zou kunnen zijn.

Heeft u een (hoge) rekening-courant of een lening bij uw BV, dan raden wij aan de situatie nu al te laten bekijken en niet te wachten op vragen of correcties van de Belastingdienst.

Twijfelt u over uw situatie, heeft u al vragen van de Belastingdienst gekregen of wilt u gewoon meer informatie ontvangen? Neemt u vooral contact met ons op!

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren