Geen overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging!

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting kan ook worden toegepast op aandelen in een onroerendezaaklichaam, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel de vrijstelling geschreven is voor de directe overgang van vastgoed, wordt volgens het hof ook voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling bij de overdracht van deze aandelen. In een eerder stadium schreven wij al over deze casus. De Rechtbank Noord-Nederland kwam toen ook tot de conclusie dat de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing was. Wij lichten de uitspraak van het Hof graag toe.

Situatie

Een moeder schenkt de aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (OZR) aan haar zoon. Een OZR is (onder meer) een rechtspersoon waarvan (i) de activa voor 50% of meer bestaat uit onroerende zaken, (ii) ten minste 30% van de activa bestaat uit in Nederland gelegen onroerende zaken en (iii) de onroerende zaken als zodanig worden geëxploiteerd (inclusief verkrijgen of vervreemden van dat vastgoed). Deze derde eis betekent bijvoorbeeld dat het bedrijfspand van de groenteboer niet kwalificeert, maar verhuur van appartementen wel.

Bij de overdracht van aandelen in een OZR is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het onderliggende vastgoed. De zoon doet echter een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de overdrachtsbelasting. In geschil is of de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing is.

Hof past vrijstelling toe

De inspecteur is van mening dat er geen sprake is van een onderneming in materiële zin. Om voor de BOF-vrijstelling overdrachtsbelasting in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een onderneming in materiële zin. Zowel volgens de Rechtbank Noord-Nederland als het Hof Arnhem-Leeuwarden is er voldaan aan de twee voorwaarden voor de vrijstelling overdrachtsbelasting: de aandelen worden gehouden in een vennootschap die een materiele onderneming drijft en de volledige zeggenschap in de onderneming gaat over van ouder op kind. Vanwege het feit dat de zoon voldoet aan beide voorwaarden, heeft hij recht op de vrijstelling.

Gevolgen voor de praktijk

Wij kunnen ons vinden in de uitspraak van het Hof. Er is in casu sprake van een overdracht van een materiële onderneming (de aandelen van de OZR) én de aandelen gaan over binnen de genoemde familiekring in de vrijstelling (dus een bedrijfsopvolging). Er wordt derhalve voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt. Kortom volgens ons is het reëel dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting hier van toepassing is. Een zekerheid is dit niet. Wij verwachten dat deze zaak aan de Hoge Raad wordt voorgelegd, omdat een vraagpunt is of onder materiële onderneming niet alleen de onderneming in de inkomstenbelasting moet worden verstaan. In dat geval valt een OZR buiten de boot, omdat een OZR niet onder de inkomstenbelasting, maar onder de vennootschapsbelasting valt.

Mocht er sprake zijn van overdracht van een OZR dan raden wij aan om in voorkomende gevallen een beroep te doen op deze vrijstelling in de overdrachtsbelasting. Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Bedrijfsopvolging? Bespreek de mogelijkheden

Er komen veel aspecten kijken bij een bedrijfsopvolging binnen de familie. Wij bespreken graag met u de verschillende mogelijkheden en de fiscale gevolgen daarvan. In sommige gevallen zijn de financiële verschillen tussen de alternatieven groot. Uiteraard gaat het niet alleen om de fiscaliteit: een bedrijfsopvolging moet ook passen bij het bedrijf en de ambitie en samenstelling van de familie.

Wij bespreken dit graag met u.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren