Innovatiebox: bespaar belasting met innovatie!

Bent u bezig met innovatieve ontwikkelingen in uw onderneming? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de innovatiebox en dat betekent belasting besparen! Vooral bij technologische ontwikkelingen, software, geneesmiddelen en kwekersrechten/gewasbescherming moet u aan de innovatiebox denken. Hoe u de innovatiebox toepast, de voorwaarden voor de innovatiebox, de grootte van het belastingvoordeel, de nexus-breuk en het overgangsrecht komen allemaal voorbij in ons artikel.

 

Welke innovatie komt in aanmerking?

De innovatiebox is op allerlei verschillende innovaties van toepassing. Een misverstand is dat sprake moet zijn van een unieke innovatie of dat iets nieuw voor de wereld moet zijn. Er kan al sprake zijn van een kwalificerende innovatie, als de ontwikkeling nieuw is voor de onderneming.

Tegenwoordig moet de innovatie worden uitgevoerd onder een S&O-verklaring (ook wel WBSO-vergunning genoemd). Dit betekent dat de innovatie valt binnen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij technologische ontwikkelingen, ontwikkeling van software, ontwikkeling van geneesmiddelen, onderzoek naar nieuwe gewassen en gewasbescherming. Voert uw onderneming dit soort activiteiten uit, dan kunt u een S&O-verklaring aanvragen. Die geeft op zichzelf al een belastingvoordeel: er hoeft minder loonheffingen door de onderneming te worden betaald.

De innovatie onder de S&O-verklaring moet daarbij leiden tot een zelfstandig activum. Dit betekent dat de innovatie als een op zichzelf staande ontwikkeling is te beschouwen en in principe ook als zodanig aan derden zou kunnen worden verkocht. Dit klinkt wat cryptisch, maar als voorbeeld kan worden gesteld dat know how niet kwalificeert, maar een softwarepakket wel.

Verder merken wij op dat de innovatiebox ook van toepassing kan zijn bij procesverbetering en niet enkel bij (nieuwe/verbeterde) producten.

 

Omvang onderneming en de innovatiebox

De Belastingdienst maakt voor de innovatiebox onderscheid tussen kleine en grote belastingplichtigen. Een onderneming valt onder de categorie kleine belastingplichtigen (MKB) indien (i) de netto-omzet in het jaar en de voorafgaande 4 jaren in totaal minder is dan € 250 miljoen en (ii) de innovatieve omzet in die periode onder de 50 miljoen is gebleven.

Het MKB heeft voor de toepassing van de innovatiebox enkel een S&O-verklaring nodig. Voor grote belastingplichtigen geldt een extra verplichting, zij dienen tevens te beschikken over een octrooi, kwekersrecht, sprake van software (programmatuur), vergunning voor het op de markt brengen van geneesmiddelen, vergunning voor bewasbescherming en/of dat sprake is van geregistreerde gebruiksmodellen ter bescherming van innovatie. Indien aan één van deze aanvullende voorwaarden wordt voldaan dan komt een grote belastingplichtige ook in aanmerking voor de innovatiebox.

 

Belastingvoordeel van de innovatiebox

Het toptarief in de vennootschapsbelasting is 25%. Onder de innovatiebox is er sprake van een effectief tarief van 7% in 2018 (tot 2018 van 5%). Het effectieve tarief geldt alleen voor dat deel van de winst dat is toe te rekenen aan de innovatieve activiteiten. Dit verschilt van geval tot geval en zal afhankelijk zijn van de aard en omvang van de activiteiten. Er zijn verschillende manieren om de winst voor de innovatiebox vast te stellen. Mocht de innovatie betrekking hebben op een kernactiviteit dan kan de zogenoemde afpelmethode te worden toegepast. Onder de afpelmethode wordt bekeken welke ondersteunende en kernfuncties de onderneming uitvoert. Aan al deze functies (zoals marketing&sales, maar dus ook R&D) wordt een beloning gegeven. Bijvoorbeeld een opslag van 10% op de kosten of een percentage van 10% van de winst. Op die manier wordt de winst (EBIT – earnings before interest & taxes / winst voor rente en belasting) afgepeld totdat de winst toerekenbaar aan innovatie resteert. Het exacte voordeel is daarom erg afhankelijk van de verschillende functies en de beloning daarvan binnen uw onderneming. De alternatieve methode is dat de R&D een ondersteunende functie is; in wel geval met andere methoden de innovatieve winst wordt bepaald.

In de praktijk wordt over de soort functie (kern/ondersteunend) en over de berekeningswijze van de innovatieve winst met de Belastingdienst een afspraak gemaakt die voor een aantal jaar mag worden toegepast. Door onze ruime ervaring met de innovatiebox kunnen wij voor u een optimaal resultaat bij de Belastingdienst bereiken.

Een cijfervoorbeeld geeft enig inzicht in het potentiële belastingvoordeel. Indien de EBIT € 500.000 bedraagt en onder de afpelmethode 30% voor de innovatiebox resteert, is op € 150.000 geen 25% maar effectief 7% belasting verschuldigd. Dit betekent een belastingvoordeel van € 27.000 per jaar.

 

Beperking van innovatieboxwinst bij internationale R&D

Vanaf 2017 is de zogenoemde ‘nexus approach’ ingevoerd, als gevolg van internationale afspraken. Dit betekent dat enkel de ontwikkelkosten op het niveau van de belastingplichtige in aanmerking worden genomen om te beoordelen waar de waardecreatie met betrekking tot het innovatieve product/proces heeft plaatsgevonden. Mocht er sprake zijn van werkzaamheden die worden uitbesteed aan groepsvennootschappen, dan worden de innovatieboxvoordelen beperkt. Deze beperking vindt plaats door een breuk toe te passen op de voordelen, de nexus-breuk, die luidt kwalificerende uitgaven x 1,3 / totale uitgaven. De vermenigvuldiging van 1,3 bestaat zodat niet iedere uitbesteding van activiteiten binnen de groep direct leidt tot een vermindering van het innovatieboxvoordeel. Eventuele uitbestedingen aan derden verkleinen de toepassing van de innovatiebox derhalve niet! Om één en ander te verduidelijken volgt onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld

Stel, er wordt een immaterieel activum ontwikkeld waarop ook en S&O-verklaring is afgegeven. De totale uitgaven bedragen €200.000, waarvan €120.000 voor zelf verrichte werkzaamheden, €20.000 is uitbesteed aan derden en €60.000 aan een verbonden lichaam.

In het jaar worden €250.000 aan voordelen behaald. Hiervan wordt dan 91% in aanmerking genomen voor de afpelmethode onder de innovatiebox. Immers: (€120.000+€20.000*1,3)/€200.000 = 0.91.

 

Overgangsrecht

Het onderscheid tussen MKB en grote ondernemingen en de nexus-breuk bestaan sinds 1 januari 2017. Voor deze datum waren de regels omtrent het gebruik van de innovatiebox eenvoudiger toe te passen, met name voor de grotere ondernemingen. Vóór 1 januari 2017 was er geen onderscheid tussen kleine en grote ondernemingen: een S&O-verklaring, een patent of een kwekersrecht was voldoende om de innovatiebox toe te passen. De oude regels met betrekking tot de innovatiebox blijven geldig voor innovatieve activiteiten ontwikkeld voor 1 juli 2016. Middels het overgangsrecht kunnen de oude regels toegepast worden tot uiterlijk 1 juli 2021.

Een tweede onderdeel van het overgangsrecht is dat de ontwikkelde innovatieve activiteiten voor 1 januari 2017 waarvoor een patent of kwekersrecht is verkregen, ook vanaf 2017 blijft kwalificeren volgens de ‘oude regels’ van de innovatiebox. Kwalificatie kan in een dergelijk geval nog zonder een S&O-verklaring.

De innovatieboxwinst onder het overgangsrecht in de periode 1 januari tot 1 maart 2018 valt nog onder het 5%-tarief als gevolg van een omissie in de nieuwe wetgeving. Wij raden aan om hierop actief een beroep te doen.

 

Gevolgen wijzigingen innovatiebox voor bestaande vaststellingsovereenkomsten

Afspraken van voor 1 januari 2017 met de Belastingdienst blijven onder voorwaarden gelden. Met name voor kleine belastingplichtigen kwalificeert een innovatieve ontwikkeling dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven, als toegang tot de innovatiebox. Zo zal voor deze groep in veel gevallen de innovatiebox onverkort van toepassing blijven voor innovatieve ontwikkelingen die na 30 juni 2016 zijn voortgebracht. In de aangifte 2017 moet in dat geval worden aangegeven dat u de afspraak wil continueren.

Indien u niet valt onder deze groep kleinere belastingplichtigen zal de aanpassing van de innovatiebox per 1 januari 2017 meer gevolgen hebben (gehad). In dat geval moet een nieuwe vaststellingsovereenkomst worden gesloten met de Belastingdienst, waarin de gevolgen van de gewijzigde wetgeving worden opgenomen.

 

Is uw onderneming innovatief?

Bent u die ondernemer die er van houdt om innovatief bezig te zijn? Weet u niet zeker of uw werkzaamheden in aanmerking komen voor de innovatiebox? Neemt u dan vooral contact met ons op! Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren