Update box 3: niet-bezwaarmakers hoeven geen actie te ondernemen

Alle niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven geen verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Er zullen nieuwe rechtszaken volgen om vast te stellen of zij recht op vergoeding hebben. Tot die tijd is geen actie voor deze jaren nodig. Toegezegd is dat de ‘vijfjaarstermijn’ voor het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering in deze gevallen terzijde wordt geschoven. Niet-bezwaarmakers kunnen dus ook voor het jaar 2017 de nieuwe Hoge Raad uitspraak afwachten.

Achtergrond

In ons eerdere nieuwsbericht berichtten wij u reeds over de opties van niet-bezwaarmakers voor rechtsherstel box 3. Niet-bezwaarmakers zijn belastingplichtigen:

– die niet hebben deelgenomen aan de massaal-bezwaarprocedures, en;

– van wie de aanslag inkomstenbelasting over (een van) de jaren 2017, 2018, 2019 of 2020 op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond.

In dit eerdere nieuwsbericht beschreven wij dat het kabinet de mogelijkheid voorstelt van het inrichten van een ‘massaal bezwaar plus’-procedure voor verzoeken tot ambtshalve vermindering. Om te voorkomen dat alle niet-bezwaarmakers individueel een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen, is het kabinet voornemens een wetswijziging tot stand te laten komen die het mogelijk maakt om een ‘massaal bezwaar plus’ van toepassing te laten zijn op alle niet-bezwaarmakers. Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle niet-bezwaarmakers aanspraak kunnen maken op een nadere uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen in een nieuwe zaak in het gelijk stellen. Staatssecretaris Van Rij heeft een toezegging hiertoe reeds gedaan.

Nieuwe toezeggingen met betrekking tot massaal bezwaar plus

In het verlengde van de toezegging die staatssecretaris Van Rij reeds gedaan heeft, zegt hij nu ook toe dat niet-bezwaarmakers die geen verzoek doen in dezelfde rechtspositie terecht komen als niet-bezwaarmakers die wel een verzoek doen.

De achtergrond van deze toezegging is dat een uitspraak op de procedure ‘massaal bezwaar plus’ op zijn vroegst pas in 2023 zal plaatsvinden. Voor in ieder geval belastingjaar 2017 zal de in principe geldende ‘vijfjaarstermijn’ voor het doen van een (nieuw) verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslag, na een eventuele vermindering, verstreken zijn. De staatssecretaris verduidelijkt nu daarom dat in het geval de inspecteur (gedeeltelijk) in het ongelijk gesteld wordt in de ‘massaal bezwaar plus’-procedure, dat aan alle niet-bezwaarmakers een vergelijkbare termijn zal worden geboden als de bezwaarmakers gehad hebben om een verzoek tot ambtshalve vermindering te doen, waarin zij kunnen opkomen tegen het geboden rechtsherstel. De inspecteur is bij een eventuele vermindering in dit geval dus niet gebonden aan de ‘vijfjaarstermijn’ voor een ambtshalve vermindering van de aanslag. Een vermindering kan dus ook verleend worden voor belastingjaren die op het moment dat de ‘massaal bezwaar plus ‘-procedure is afgerond, verjaard zouden zijn wegens de vijfjaarstermijn.

In het geval dat de inspecteur (gedeeltelijk) in het ongelijk gesteld wordt in de ‘massaal bezwaar plus’, hebben niet-bezwaarmakers een rechtsingang waarin zij kunnen opkomen tegen het geboden rechtsherstel. Dit wordt expliciet bevestigd door de staatssecretaris. Resumerend zullen de volgende stappen plaatsvinden indien uit de procedure ‘massaal bezwaar plus’ volgt dat niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel: Eerst zal de inspecteur een collectieve uitspraak en collectieve beslissing doen op de bezwaren en ambtshalve verminderingsverzoeken die onder de procedure vallen. Vervolgens zal de inspecteur voor alle niet-bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 bepalen of de aanslag – net zoals bij de bezwaarmakers – verminderd moet worden. Ongeacht of een verzoek tot ambtshalve vermindering is gedaan. Tegen de collectieve uitspraak of beslissing staan geen verdere rechtsmiddelen open. Wel zal aan alle niet-bezwaarmakers een vergelijkbare termijn worden geboden zoals open heeft gestaan voor de bezwaarmakers, om een ambtshalve verminderingsverzoek in te dienen waarin zij kunnen opkomen tegen het geboden rechtsherstel.

Actiepunten voor u

Met bovenstaande toezeggingen is de noodzaak voor u om nu actie te ondernemen verdwenen. Als niet-bezwaarmaker hoeft u nu niets te doen. Eerst dient afgewacht te worden hoe de ‘massaal bezwaar procedure’ voor u uitpakt. Pas na deze uitspraak zal duidelijk worden óf en welke acties u dient te ondernemen.

Tot slot

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in het kader van box 3? Neemt u gerust contact met ons op. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren