UPDATE Coronacrisis: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

In vervolg op ons bericht over de corona-maatregelen, informeren wij nu graag over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels zijn de uitgangspunten en voorwaarden van de regeling bekendgemaakt en kunnen aanvragen vanaf 6 april a.s. worden ingediend. In dit artikel zetten wij de regeling uiteen.

Duidelijkheid over de NOW

Het kabinet wil in deze coronacrisis graag de banen en inkomens van mensen beschermen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen betreft de NOW. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten van bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden. De regeling zal met terugwerkende kracht worden ingevoerd vanaf 1 maart jl.

Inmiddels zijn de voorwaarden voor de NOW bekend gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet is er vanaf 6 april 2020 de mogelijkheid om bij het UWV (link) een aanvraag te doen voor de NOW. De aanvraagperiode zal in ieder geval lopen tot en met 31 mei 2020. Verlenging van de termijn is op dit moment zeker niet ondenkbaar. Vervolgens streeft het UWV er naar om binnen twee tot vier weken over te gaan tot het uit betalen van een voorschot.

Aan de regeling NOW zijn diverse voorwaarden gesteld welke wij hierna zullen behandelen.

Omzetverlies van 20% of meer

Kortgezegd moet u als werkgever een minimaal omzetverlies verwachten van 20%. Dit omzetverlies dient u over een periode van drie maanden te verwachten, gerekend vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

Het omzetverlies wordt bepaald aan de hand van 25% van de omzet over het jaar 2019. Deze omzet wordt vergeleken met de referentieperiode van 3 maanden, die dus loopt van maart-mei, april-juni of mei-juli. Deze periode moet echter vooraf bepaald worden en kan niet achteraf worden herzien.

De omzetdaling wordt bepaald aan de hand van de definitie in het jaarrekeningrecht. Dit betekent dat er wordt aangesloten bij de netto-omzet van een bedrijf. Voor grote ondernemingen zal te zijner tijd waarschijnlijk een accountantsverklaring nodig zijn en voor kleine ondernemingen niet, maar deze details moeten nog worden uitgewerkt.

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte in de tegemoetkoming van de loonkosten is afhankelijk van de verwachte omzetdaling in de aangegeven periode. De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies is 90% van de loonsom. Indien er sprake is van een geringer omzetverlies dan zal de tegemoetkoming naar rato worden aangepast. Bijvoorbeeld als er sprake is van een omzetverlies van 50% dan is er recht op een tegemoetkoming van 45% van de loonsom, bij een terugval van 25% komt de tegemoetkoming op 22,5%.

Bovenop de loonsom wordt een marge aangehouden van 30% om ook tegemoetkoming te verlenen voor pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen, vakantiegeld en dergelijke.

Wat is de loonsom?

Er wordt door het UWV gekeken naar het sociale verzekeringsloon (sv-loon), zoals dit wordt opgegeven in de aangifte voor de loonheffingen. De referentieperiode is in beginsel de maand januari 2020, mochten deze gegevens niet beschikbaar zijn dan wordt er gekeken naar november 2019. Indien deze gegevens ook niet voor handen zijn, kan er geen subsidie worden toegekend. Op het loon van januari 2020 worden nog enkele aanpassingen gemaakt voor bijvoorbeeld bijzondere vergoedingen en/of vakantiegelduitkeringen. Bij de afrekening wordt deze loonsom nog vergeleken met de loonsom over de referentiemaanden. Is die loonsom lager, dan wordt de tegemoetkoming ook omlaag aangepast. Volgens de huidige informatie zal een aanpassing omhoog niet mogelijk zijn.

Géén gedwongen ontslagen

Als een werkgever een beroep doet op de NOW, dan mag de werkgever geen ontslagaanvraag indienen bij het UWV met een beroep op grond van bedrijfseconomische redenen. Doet een werkgever dit toch, dan wordt de tegemoetkoming gekort met het loon van de ontslagen werknemer met een opslag van 50%. Een ontslag tijdens de proeftijd of bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, blijft echter nog wel mogelijk.

Loonsom dient gelijk te blijven

Bij toekenning van de subsidie aan een werkgever, dient de werkgever er voor te zorgen dat de loonsommen zoveel mogelijk gelijk blijven. Dit is een inspanningsverplichting voor de werkgever. Tevens dient de werkgever de gehele subsidie aan te wenden voor de loonkosten en is de tegemoetkoming niet bestemd voor een ander doeleinde.

Toekenning subsidie en dan?

Bij een positieve reactie op een aanvraag NOW, wordt er een voorschot toegekend van 80% van de berekende subsidie. Binnen 24 weken na afloop van de periode van de omzetdaling dient de werkgever te verzoeken om vaststelling van de definitieve subsidie. Vervolgens dient het UWV binnen 22 weken na het verzoek de subsidie definitief vast te stellen. Na definitieve vaststelling wordt het restant uitgekeerd (of teruggevorderd als het voorschot te hoog was).

Wie heeft recht op de tegemoetkoming?

Elke werkgever die loonaangifte doet voor personen die verzekerd zijn voor de WW, WIA of ZW, heeft in principe recht op de tegemoetkoming. Indien er sprake is van een nul-urencontract is er tevens recht op de tegemoetkoming, ook al heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting.

Voor werkgevers die werknemers in dienst hebben op basis van payroll of middels uitzendwerk gelden dezelfde regels als voor gewone werkgevers.

De regeling kan alleen door DGA’s gebruikt worden die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, zoals het geval kan zijn bij een minderheidsbelang.

Welke informatie heeft u nodig voor de aanvraag bij het UWV?

Voor een beroep op de NOW bij het UWV, zal het UWV vragen om diverse gegevens. De gegevens die u in ieder geval nodig hebt bij de aanvraag zijn de volgende:

  • Loonheffingsnummer;
  • De verwachte procentuele daling van uw omzet;
  • De periode van de aaneengesloten drie maanden waarover u de omzetdaling verwacht;
  • Het rekeningnummer waarop de werkgever de betaling van de loonheffingen aan de Belastingdienst ontvangt.

Zoals eerder in dit artikel aangegeven wordt er naar gestreefd om binnen twee tot vier weken te beslissen op uw verzoek. Houdt u er rekening mee dat het UWV in principe een beslistermijn heeft van uiterlijk 13 weken.

Afsluitend

Wij hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn echter zijn de crisismaatregelen aan veranderingen onderhevig. Zodra er wijzigingen optreden in de diverse coronacrisis maatregelen zullen wij u daarover zo snel mogelijk berichten middels diverse artikelen op onze website.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over regeling. Mocht u zich af vragen of u recht heeft op de NOW en wilt u hierover graag met ons sparren, neemt u dan vooral contact op met ons.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren