Nota van wijziging Belastingplan 2023

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst biedt aan de Tweede Kamer een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aan. Het betreft een voorstel van maatregelen die per 2023 ingaan.

Nota van wijziging Belastingplan 2023

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2023 ingediend bij de Tweede Kamer (zie ons nieuwsbericht). Toen is al aangekondigd dat een deel van de voorgenomen maatregelen niet tijdig kon worden afgerond. Deze maatregelen zijn nu opgenomen in een nota van wijziging Belastingplan 2023. De belangrijkste voorgestelde maatregelen beschrijven wij hieronder in het kort.

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

De belastingplichtige die werkzaamheden verricht voor zijn bv waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, moet voor zijn werkzaamheden fiscaal ten minste een arbeidsinkomen in aanmerking nemen dat wordt voorgeschreven op basis van de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Op dit moment mag het DGA-salaris op 75% van het normsalaris worden gesteld. Voorgesteld wordt nu om de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling af te schaffen. Door het afschaffen van de doelmatigheidsmarge dient een loon van 100% van het normloon (in veel gevallen: loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking) te worden aangehouden.
In situaties waarin een vaststellingsovereenkomst (VSO) is gesloten met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon, waarbij het in aanmerking te nemen loon 75% bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, geldt het volgende. Als deze VSO na 1 januari 2023 nog een resterende looptijd heeft, blijft deze onder voorwaarden van kracht, mits in de uitvoering wordt uitgegaan van een in aanmerking te nemen loon dat 100% (in plaats van 75%) bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Verhoging werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast aan hun werknemers geven voor zover geen gerichte vrijstelling van toepassing is. Om de lasten op arbeid te verlagen, verlaagt de regering ook de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Een van de maatregelen die hieraan bijdraagt bestaat uit het verruimen van de werkkostenregeling (WKR). Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt voorgesteld de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22%-punt van 1,7% tot 1,92%. Het percentage over het meerdere blijft 1,18%.

Begrenzing periodieke giftenaftrek

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) vormen onder voorwaarden een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Deze giftenaftrek kent een onderscheid tussen periodieke giften en andere giften. Voor andere giften gelden ten aanzien van de aftrekbaarheid reeds een drempel en een plafond. De periodieke gift kent thans geen begrenzing.
Voorgesteld wordt nu om de aftrek van periodieke giften te begrenzen tot maximaal € 250.000 voor een belastingplichtige en de fiscale partner tezamen. Er zal een uitzondering gelden voor periodieke giften die op 4 oktober 2022, 16:00 uur al zijn aangegaan. Deze periodieke giften zijn tot uiterlijk 2027 nog volledig aftrekbaar. Voor meer informatie met betrekking tot deze begrenzing verwijzen wij graag naar ons uitgebreidere nieuwsbericht.

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren