Prinsjesdag 2021! Wat zijn de belangrijkste wijzigingen uit het belastingplan 2022?

Op Prinsjesdag is het Pakket Belastingplan 2022 bekend gemaakt.

Vanwege het feit dat het kabinet demissionair is, zijn er geen nieuwe plannen gepresenteerd. Dit wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Ondanks dat zijn er weer genoeg wijzigingen die wij u niet willen onthouden, in dit artikel zetten wij voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Wij hebben de diverse maatregelen ingedeeld in particulieren (incl. DGA/ZZP-er), MKB-bedrijven, multinationals en overige maatregelen. De wijzigingen zullen per 1 januari 2022 van kracht zijn, tenzij anders is aangegeven. Wij wensen u veel leesplezier toe.

PARTICULIEREN

 

Tarieven box 1

Inmiddels is er alweer enige tijd sprake van het tweeschijvenstelsel (effectief gezien). Dit betekent dat er tot een box 1-inkomen van € 68.507 sprake is van een basistarief van 37,10% en voor het meerdere er sprake is van een toptarief van 49,50%. In 2022 zal het basistarief worden verlaagd naar 37,07% en blijft het toptarief ongewijzigd.

Heffingskortingen

Arbeidskorting
In 2021 is er voor gekozen om de inkomensafhankelijke arbeidskorting te verhogen om de koopkracht te verbeteren. In het Belastingplan 2022 is de arbeidskorting niet nogmaals verhoogd, maar er is gekozen om de arbeidskorting langzamer af te bouwen. Door de koppeling van het inkomen aan de hoogte van de arbeidskorting en doordat er gekozen is voor een langzamere afbouw in 2022, zal voor veel mensen de arbeidskorting hoger uitvallen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt verlaagd met een bedrag van per saldo 318 euro. Het maximumbedrag IACK 2022 bedraagt 2.534 euro. De verlaging is ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof. Beide regelingen richten zich op werkende ouders, waardoor de verhoging aan de ene kant en verlaging aan de andere kant op elkaar aansluiten.

Voor de IACK komen alleen mensen in aanmerking die geen fiscaal partner hebben (alleenstaanden) of een partner met een hoger inkomen. Voor mensen die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, telt een partner in het buitenland niet mee als fiscaal partner in Nederland. Daardoor hebben deze mensen onbedoeld recht op de IACK. De regeling wordt nu zo aangepast dat voor deze mensen ook hun partner in het buitenland mee gaat tellen voor toepassing van de IACK.

Eigenwoningregeling aangepast voor partners

Tot voor kort waren er enkele onredelijke gevolgen bij het aangaan van huwelijk en partnerschap  met betrekking tot de eigenwoningregeling. Met name op het gebied van de bijleenregeling en de aflossingsstand. Middels de voorgestelde wijzigingen moeten deze onbedoelde renteaftrekbeperkingen worden voorkomen. Tevens wordt de eigenwoningregeling bij overlijden eenvoudiger gemaakt, door een partner niet meer te confronteren met het eigenwoningverleden van de overleden partner. De eigenwoningreserve die bij overlijden zou ontstaan, gaat met de voorgestelde wijzigingen niet over op de langstlevende partner.

Aftrekpost scholingskosten vervangen

In eerdere plannen was al kenbaar gemaakt dat de aftrekpost voor scholingsuitgaven zou komen te vervallen. Door vertraging in de uitvoering zijn de scholingskosten in 2021 nog aftrekbaar. Het voornemen bestaat om het persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling (subsidieregeling STAP-budget, Stimulans Arbeidsmarktpositie) per 1 januari 2022 daadwerkelijk in te voeren. Als deze regeling doorgang vindt, komt de aftrekpost voor scholingsuitgaven te vervallen.

Afname aftrektarief diverse posten

Al enkele jaren is er sprake van afbouw van het tarief waartegen bepaalde posten aftrekbaar zijn. Deze verlaging van het tarief zet in 2022 door: diverse aftrekposten zijn nog maximaal aftrekbaar tegen 40%. Het betreft onder anderen de hypotheekrenteaftrek, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling, terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld de partneralimentatie en giftenaftrek). Het ligt in de bedoeling dat dit aftrektarief in 2023 gelijk is aan het dan geldende basistarief in box 1.

Tarieven box 2 & 3

De tarieven in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) zullen in 2022 ongewijzigd blijven. Dit betekent dat er in box 2 een tarief geldt van 26,9% en in box 3 een tarief van 31%. Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt wel enigszins aangepast en gaat van € 50.000 (2021) naar € 50.650 (2022).

Afbouw zelfstandigenaftrek zet door

Sinds 2019 heeft het kabinet er voor gekozen om de zelfstandigenaftrek jaarlijks te gaan versoberen. Deze versobering wordt vorm gegeven door de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Per jaar wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd met € 360. De uiteindelijke daling dient te zijn voltooid in 2036 tot een bedrag van € 3.240. Door middel van deze verlaging wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen. Vandaar dat (mede) de arbeidskorting eerder wordt verhoogd.

ONDERNEMERS/MKB-BEDRIJVEN

 

Tarief vennootschapsbelasting

In het Belastingplan 2021 was reeds aangekondigd dat in 2022 de eerste schijf verlengd zou worden tot € 395.000. Inmiddels is bekend dat de eerste schijf inderdaad verlengd wordt tot € 395.000 tegen een tarief van 15%. Het toptarief in de vennootschapsbelasting, voor een belastbaar bedrag hoger dan € 395.000, blijft onveranderd op 25%. Dit houdt in dat overwogen dient te worden of een fiscale eenheid in alle gevallen nog voldoende fiscale voordelen biedt.

Verliesverrekening

Zoals wij al eerder schreven wordt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 aangepast. Vanaf 1 januari 2022 kunnen de verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen volledig worden verrekend met winsten in de toekomst (carry forward). Daarboven kunnen de verliezen worden verrekend met maximaal 50% van de winst die uitgaat boven de eerste € 1 miljoen. De voorwaartse verliesverrekeningstermijn van zes jaar komt te vervallen, gevolg is dat de verliezen onbeperkt verrekenbaar blijven. Verliezen ontstaan in de boekjaren vanaf 1 januari 2013 zijn in beginsel weer onbeperkt verrekenbaar. De carry-backtermijn van een jaar blijft daarbij onveranderd.

Gebruikelijk loon en start-ups

Voor de innovatieve start-ups mag het gebruikelijk loon tot 1 januari 2023 worden vastgesteld op het wettelijk minimum. Het doel van deze tijdelijke maatregel is om de liquiditeitspositie van deze start-ups op peil te houden.

Heffingsmoment aandelenoptierechten aangepast

Vooralsnog is er bij uitoefening van een aandelenoptierecht sprake van een belastbaar moment voor de loonheffingen. Aangezien dit tot liquiditeitsproblemen kan leiden, is het voornemen dit heffingsmoment uit te stellen en te verplaatsen naar het moment waarop bij de uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Gedachte hierachter is, dat er bij het verhandelbaar worden van de aandelenoptierechten er voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn. De maatstaf voor de heffing is de waarde in het economische verkeer van de aandelen op het heffingsmoment.

Percentages Milieu-investeringsaftrek verhoogd!

De percentages voor de Milieu-investeringsaftrek worden per 1 januari 2022 verhoogd. De huidige percentages zijn 13,5%, 27% en 36%, deze percentages worden respectievelijk verhoogd naar 27%, 36% en 45%.

Tegemoetkoming vaste lasten onbelast

Door de coronacrisis konden veel ondernemers aanspraak maken op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Het voorstel is om de ontvangen subsidies niet te gaan belasten met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een en ander zal met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 bij wet worden vastgelegd.

Werkkostenregeling

Gerichte vrijstelling thuiswerken
De werkgever kan per thuisgewerkte dag € 2 onbelast vergoeden onder de gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling. De gerichte vrijstelling kan niet voor worden gecombineerd op de dezelfde werkdag met een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Vrije ruimte aangepast
In 2020 is door de coronacrisis de vrije ruimte tijdelijk verruimd voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. Deze verhoging is ook gaan gelden voor het jaar 2021. Het voornemen bestaat om in 2022 deze verruiming te laten vervallen. De vrije ruimte in 2022 komt hiermee weer op het niveau van voor de coronacrisis, namelijk 1,7% tot € 400.000. Over het restant loonsom zal een vrije ruimte beschikbaar zijn van 1,18%.

Beperking voorheffingen met de vennootschapsbelasting

Het voorstel is om de verrekening van dividendbelasting en de kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting temporeel te beperken per 1 januari 2022.

In beginsel is verrekening van de voorheffingen maximaal mogelijk tot het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting. De maatregel gaat gelden voor alle lichamen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. De beperking van verrekening van voorheffingen zal met name van invloed zijn op belastingplichtigen die:

  • Geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, vanwege het feit dat ze fiscale verliezen hebben of recht hebben op een wettelijke vermindering of voorkoming van dubbele belasting; of
  • Een belang van minder dan 5% bezitten in een in Nederland gevestigd lichaam dat inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting; of
  • Wel vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, echter dit bedrag is lager dan geheven voorheffingen; of
  • Kansspelbelasting dienen te betalen vanwege het feit dat een kansspel is gewonnen.

MULTINATIONALS

 

ATAD 2 bestrijding hybride mismatches

Vanaf 1 januari 2022 dient de belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen geïmplementeerd te zijn op basis van de belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD 2). Deze maatregel dient te voorzien in de vorm van een subjectieve belastingplicht voor Nederlandse samenwerkingsverbanden en naar buitenlands opgerichte entiteiten die kwalificeren als een omgekeerd hybride lichaam.

Omgekeerd hybride lichaam
Een omgekeerd hybride lichaam is een lichaam dat een naar Nederlands recht aangegaan samenwerkingsverband dan wel een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband is dat in Nederland voor belastingdoelen als transparant wordt aangemerkt waarvan in totaal 50% van de winstrechten, stemrechten of kapitaalbelangen wordt gehouden door een gelieerd lichaam dat is gevestigd in een staat die het lichaam niet aanmerkt als transparant.

Zodra een lichaam onder deze maatregel valt, ontstaat er belastingplicht en zal er zelfstandig winst moeten worden berekend. Daarnaast kan er ook sprake zijn van afdracht dividendbelasting en bronbelasting op rente en royalty’s.

Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Het zogenoemde ‘at arm’s length’-beginsel ook wel het zakelijkheidbeginsel genoemd, dient er voor te zorgen dat binnen concernverband een zakelijke winstverdeling tot stand komt. Niet alle landen passen dit beginsel op eenzelfde manier toe, wat bij multinationale ondernemingen er voor kan zorgen dat niet alle winst wordt belast. Dit zijn mismatches en dat wordt tegengegaan met deze maatregel. De maatregel houdt kortgezegd in dat er in Nederland geen verlies kan worden genomen als er in het buitenland niet een winst tegenover staat.

Repareren samenloop houdsterverliezen en fiscale eenheid

Naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad, waar de Hoge Raad een nadere uitleg heeft gegeven over de samenloop tussen de verliesverrekeningsregels en het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting, wordt een reparatie van de wet voorgesteld.

Volgens de nadere uitleg van de Hoge Raad, kunnen houdster- en groepsfinancieringsverliezen uit de jaren voor 2019, onder omstandigheden verrekend worden met niet-houdster en groepsfinancieringswinsten. Volgens de staatssecretaris zou dit in strijd zijn met doel en strekking van de wet. Vandaar dat het de wens is om de gevolgen van dit arrest te repareren.

OVERIGE (FISCALE)  MAATREGELEN

 

Overdrachtsbelasting

Antimisbruikregeling
Afgelopen jaar is de startersvrijstelling ingevoerd. Inmiddels heeft het demissionair kabinet aangekondigd dat de antimisbruikbepaling zal worden geherformuleerd. Deze zal met name gericht zijn op de toepassing van de woningwaardegrens die van belang is voor de vraag of de overdrachtsbelastingvrijstelling geldt. Zo worden aanhorigheden ook meegeteld om vast te stellen of de woningwaardegrens van € 400.000 wordt overschreden.

Onvoorziene omstandigheden bij hoofdverblijfcriterium
Tevens komt er een bepaling die voorziet in het rekening houden met onvoorziene omstandigheden bij het toepassen van de het hoofdverblijfcriterium. Er werd al rekening gehouden met enkele onvoorziene omstandigheden ná het tijdstip van verkrijging, bijvoorbeeld bij overlijden en scheiding. Het ligt in de bedoeling om ook rekening te houden met de onvoorziene omstandigheden na de totstandkoming van de koopovereenkomst, maar voor het moment van verkrijging van de woning.

Bijtelling emissievrije personenauto’s

De bijtelling voor emissievrije personenauto’s wordt vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 12% naar 16%. Voor dit bijtellingspercentage geldt een maximumcataloguswaarde (‘cap’) van € 35.000, voor het meerdere geldt het reguliere bijtellingspercentage van 22%. Voor 2023 is het voornemen om de maximumcataloguswaarde nog verder te verlagen naar € 30.000. Waterstofauto’s of zonnecelauto’s zijn van deze regeling uitgezonderd.

Postcoderoosregeling

Per 1 april van dit jaar is de postcoderoosregeling vervangen door een subsidieregeling (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)). De subsidieregeling heeft als doel om de lokale opwekking van duurzame energie te stimuleren. De postcoderoosregeling voorzag in een lager tarief voor de energiebelasting voor leden van een coöperatie of vereniging van eigenaren die samen duurzame energie opwekken. De postcoderoosregeling zou voor bestaande gevallen nog vijftien jaar van toepassing zijn. Echter nieuwe leden van de coöperatie krijgen dit voordeel niet, wat een negatief effect kent op de gedane investeringen. Het demissionair kabinet heeft daarom besloten dat een opvolgend lid dezelfde fiscale voordelen krijgt als die van het vertrekkend lid.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren