Update box 3: hersteloperatie

In een eerder nieuwbericht schreven wij al over de uitspraak van de Hoge Raad en de vervolgstappen van het kabinet. Het kabinet heeft nu een keuze gemaakt voor het herstel via de spaarvariant en besloten om voor de niet-bezwaarmakers te wachten op een arrest van de Hoge Raad. Graag geven wij een update van de stand van zaken.

 

Voor wie geldt rechtsherstel

Ongeveer 60.000 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Deze mensen krijgen voor 4 augustus automatisch geld terug via de spaarvariant (zie hierna). Het rechtsherstel geldt (nog) niet voor mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt en waar de aanslag al definitief bij vast staat. Voor deze mensen is een uitspraak van de Hoge Raad van belang, deze uitspraak wordt verwacht in het najaar van 2022.

 

De forfaitaire spaarvariant

Het kabinet heeft dus besloten dat het automatische rechtsherstel zal gaan via de spaarvariant. Bij de spaarvariant zal worden gewerkt met drie forfaits voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Voor spaargeld wordt uitgegaan van een actuele spaarrente. Deze komt uit op 0,25% in 2017 en loopt af naar ongeveer 0% in de jaren erna. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente, deze loopt af van ruim 3% naar iets minder dan 2,5%. Voor de overige bezittingen wordt – net als nu – uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

 

Lopende aangifte

Mensen met box 3-inkomen die dit jaar hun aangiften 2021 op tijd hebben gedaan, ontvangen dit jaar niet zoals gebruikelijk voor 1 juli een te betalen aanslag. De Belastingdienst houdt de aangiften met box 3-inkomen apart. Deze aanslagen zullen vanaf augustus gefaseerd opgelegd worden.

In augustus wordt daarnaast ook de nieuwe versie van de online aangifte 2021 verwacht. Als de nieuwe versie beschikbaar is kan er een nieuwe aangifte 2021 worden ingediend. Er kan dan bijvoorbeeld worden gekozen voor een andere partnerverdeling.

Mensen die de aangifte 2021 op tijd hebben ingediend en een teruggave verwachten, krijgen in de eerste instantie een voorlopige aanslag opgelegd die gebaseerd is op de oude systematiek van box 3. Bij de definitieve aanslag zal er rekening worden gehouden met het arrest; in de definitieve aanslag zal dus wel sprake zijn van de spaarvariant.

 

Box 3 in 2023 en 2024

Het kabinet stelt daarnaast voor om de spaarvariant uit te werken in een wetsvoorstel, zodat deze variant ook geldt voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Vanaf 2025 komt er een nieuw systeem waarbij de belasting wordt geheven over het werkelijke rendement in box 3.

 

Actiepunten voor u

Indien u bezwaar heeft gemaakt over oude jaren en een herstelbericht krijgt, raden wij aan om na te gaan of het te belasten rendement aansluit op uw werkelijke rendement. Vooral voor beleggingen zou dat rendement sterk kunnen afwijken en het is de vraag of de keuze van de Belastingdienst om te corrigeren via de ‘spaarvariant’ nu wel in overeenstemming is met het arrest van de Hoge Raad. Neemt u bij twijfel gerust contact met ons op.

Indien u geen bezwaar gemaakt heeft, raden wij aan om nog te wachten. Zoals gezegd komt er in het najaar een uitspraak van de Hoge Raad, waaruit zou moeten blijken of niet-bezwaarmakers ook recht hebben op herstel. Afhankelijk van die uitkomst moet worden bezien welke vervolgacties nodig zijn.

 

Slot

Mocht u zich afvragen of u nog box 3-belasting kunt terugkrijgen of wilt u in augustus een nieuwe aangifte 2021 indienen, neem dan vooral contact met ons op. Daarnaast kunnen wij u ook informeren over de mogelijke impact van box 3 in de toekomst.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het kader van box 3.

 

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren